دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
زیست یازدهم فصل اول گفتار اول یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل اول گفتار اول یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل اول گفتار اول یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار اول یاخته های بافت عصبی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار اول یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار اول یاخته های بافت عصبی (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)

زیست یازدهم فصل اول گفتار دوم ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)

زیست یازدهم فصل دوم گفتار اول گیرنده های حسی

زیست یازدهم فصل دوم گفتار اول گیرنده های حسی

زیست یازدهم فصل دوم گفتار دوم حواس ویژه (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل دوم گفتار دوم حواس ویژه (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل دوم گفتار دوم حواس ویژه (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل دوم گفتار دوم حواس ویژه (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل دوم گفتار دوم حواس ویژه (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل دوم گفتار دوم حواس ویژه (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل دوم گفتار دوم حواس ویژه (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل دوم گفتار دوم حواس ویژه (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل دوم گفتار سوم گیرنده های حسی جانوران

زیست یازدهم فصل دوم گفتار سوم گیرنده های حسی جانوران

زیست یازدهم فصل سوم گفتار اول استخوان ها و اسکلت (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل سوم گفتار اول استخوان ها و اسکلت (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل سوم گفتار اول استخوان ها و اسکلت (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل سوم گفتار اول استخوان ها و اسکلت (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل سوم گفتار دوم ماهیچه و حرکت (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل سوم گفتار دوم ماهیچه و حرکت (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل سوم گفتار دوم ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل سوم گفتار دوم ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل چهارم گفتار اول ارتباط شیمیایی

زیست یازدهم فصل چهارم گفتار اول ارتباط شیمیایی

زیست یازدهم فصل چهارم گفتار دوم غدّه های درون ریز (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل چهارم گفتار دوم غدّه های درون ریز (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل چهارم گفتار دوم غدّه های درون ریز (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل چهارم گفتار دوم غدّه های درون ریز (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار اول نخستین خط دفاعی- ورود ممنوع

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار اول نخستین خط دفاعی- ورود ممنوع

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار دوم دومین خط دفاعی- واکنش های عمومی اما سریع (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار دوم دومین خط دفاعی- واکنش های عمومی اما سریع (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار دوم دومین خط دفاعی- واکنش های عمومی اما سریع (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار دوم دومین خط دفاعی- واکنش های عمومی اما سریع (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار دوم دومین خط دفاعی- واکنش های عمومی اما سریع (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار دوم دومین خط دفاعی- واکنش های عمومی اما سریع (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار سوم سومین خط دفاعی- دفاع اختصاصی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار سوم سومین خط دفاعی- دفاع اختصاصی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار سوم سومین خط دفاعی- دفاع اختصاصی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار سوم سومین خط دفاعی- دفاع اختصاصی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار سوم سومین خط دفاعی- دفاع اختصاصی (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار سوم سومین خط دفاعی- دفاع اختصاصی (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار سوم سومین خط دفاعی- دفاع اختصاصی (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل پنجم گفتار سوم سومین خط دفاعی- دفاع اختصاصی (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار اول کروموزوم (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار اول کروموزوم (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار اول کروموزوم (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار اول کروموزوم (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار دوم میتوز (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار دوم میتوز (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار دوم میتوز (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار دوم میتوز (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار دوم میتوز (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار دوم میتوز (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار سوم میوز و تولید مثل جنسی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار سوم میوز و تولید مثل جنسی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار سوم میوز و تولید مثل جنسی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار سوم میوز و تولید مثل جنسی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار سوم میوز و تولید مثل جنسی (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار سوم میوز و تولید مثل جنسی (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار سوم میوز و تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل ششم گفتار سوم میوز و تولید مثل جنسی (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار اول دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار اول دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار اول دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار اول دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار اول دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار اول دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار اول دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار اول دستگاه تولید مثل در مرد (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار دوم دستگاه تولید مثل در زن (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار دوم دستگاه تولید مثل در زن (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار دوم دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار دوم دستگاه تولید مثل در زن (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار دوم دستگاه تولید مثل در زن (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار دوم دستگاه تولید مثل در زن (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار دوم دستگاه تولید مثل در زن (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار دوم دستگاه تولید مثل در زن (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار سوم رشد و نمو جنین (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار سوم رشد و نمو جنین (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار سوم رشد و نمو جنین (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار سوم رشد و نمو جنین (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار سوم رشد و نمو جنین (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار سوم رشد و نمو جنین (قسمت سوم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار سوم رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار سوم رشد و نمو جنین (قسمت چهارم)

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار چهارم تولید مثل در جانوران

زیست یازدهم فصل هفتم گفتار چهارم تولید مثل در جانوران

زیست یازدهم فصل هشتم گفتار اول تولید مثل غیر جنسی

زیست یازدهم فصل هشتم گفتار اول تولید مثل غیر جنسی

زیست یازدهم فصل هشتم گفتار دوم تولید مثل جنسی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل هشتم گفتار دوم تولید مثل جنسی (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل هشتم گفتار دوم تولید مثل جنسی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل هشتم گفتار دوم تولید مثل جنسی (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل هشتم گفتار سوم از یاخته تخم تا گیاه

زیست یازدهم فصل هشتم گفتار سوم از یاخته تخم تا گیاه

زیست یازدهم فصل نهم گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل نهم گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت اول)

زیست یازدهم فصل نهم گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل نهم گفتار اول تنظیم کننده های رشد در گیاهان (قسمت دوم)

زیست یازدهم فصل نهم گفتار دوم پاسخ به محیط

زیست یازدهم فصل نهم گفتار دوم پاسخ به محیط

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

جلال  موقاری

مدرس برتر زیست تهران آدرس ایمیل برای ارتباط با استاد : Jalalmoghari110@gmail.com

صفحه مدرس

نظرات

صدف زارع عشق دوست

صدف زارع عشق دوست

28 روز قبل

👌

نظرات

سجاد عرب

سجاد عرب

یک سال قبل

با سلام . تشکر میکنم از اقای موقاری بابت نکات فوق العاده شون.ازشما میخوام دوازدهم رو هم شروع کنین و با ما که نسل اول نظام جدید هستیم زیست رو تموم کنید واقعا بهتون نیاز داریم . تورو خدا تنهامون نذارید . ممنون بابت زحماتتون

نظرات

پونه نجفی

پونه نجفی

یک سال قبل

واقعا ممنون

نظرات

رقیه ئیلانی

رقیه ئیلانی

یک سال قبل

ممنونم استاد موقاری بخاطر زحمات حضرت عالی