دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- برقراری پیوند کووالانسی (قسمت اول)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- برقراری پیوند کووالانسی (قسمت اول)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نمودار انرژی در پیوند کووالانسی (قسمت دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نمودار انرژی در پیوند کووالانسی (قسمت دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- مقایسه انرژی پیوند (قسمت سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- مقایسه انرژی پیوند (قسمت سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ظرفیت کووالانسی - قطبیت پیوند (قسمت چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ظرفیت کووالانسی - قطبیت پیوند (قسمت چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت پیوند (قسمت پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت پیوند (قسمت پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت پیوند (قسمت ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت پیوند (قسمت ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی-  بررسی ساختار لوویس ( قسمت هفتم )

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس ( قسمت هفتم )

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت نهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت نهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت دهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت دهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت یازدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت یازدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت دوازدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت دوازدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه شمار جفت الکترون اتم ها (قسمت سیزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه شمار جفت الکترون اتم ها (قسمت سیزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه شمار جفت الکترون اتم ها (قسمت چهاردهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه شمار جفت الکترون اتم ها (قسمت چهاردهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- ساختار رزونانسی (قسمت پانزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- ساختار رزونانسی (قسمت پانزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- ساختار رزونانسی (قسمت شانزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- ساختار رزونانسی (قسمت شانزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت هفدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت هفدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها وزاویه پیوند (قست هجدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها وزاویه پیوند (قست هجدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت نوزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت نوزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت بیستم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت بیستم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند کووالانسی قطبی (قسمت بیست و یکم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند کووالانسی قطبی (قسمت بیست و یکم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه بار یون (قسمت بیست و دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه بار یون (قسمت بیست و دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت مولکول (قسمت بیست و سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت مولکول (قسمت بیست و سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت مولکول (قسمت بیست و چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت مولکول (قسمت بیست و چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند های هیدروژنی الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند های هیدروژنی الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قوت پیوند هیدروژنی (قسمت بیست و ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قوت پیوند هیدروژنی (قسمت بیست و ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند های هیدروژنی (قسمت بیست و هفتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند های هیدروژنی (قسمت بیست و هفتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- تعریف عدد اکسایش (قسمت بیست و هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- تعریف عدد اکسایش (قسمت بیست و هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی عدد اکسایش (قسمت بیست و نهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی عدد اکسایش (قسمت بیست و نهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- روش محاسبه عدد اکسایش (قسمت سی ام)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- روش محاسبه عدد اکسایش (قسمت سی ام)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- عدد اکسایش (قسمت سی و یکم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- عدد اکسایش (قسمت سی و یکم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- عدد اکسایش (قسمت سی و دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- عدد اکسایش (قسمت سی و دوم)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- فرمول شیبمیایی (قسمت سی و سوم)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- فرمول شیبمیایی (قسمت سی و سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- فرمول شیمیایی (قسمت سی و چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- فرمول شیمیایی (قسمت سی و چهارم)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و پنجم)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و هفتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و هفتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و هشتم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت نهم)

4919 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی کنکور تجربی فصل چهارم (پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی) از شیمی دوم دبیرستان به بررسی ساختار لوویس با استاد دادخواه می پردازیم. با توجه به حل تست های مربوط با ساختار لوویس بطور کامل آشنا می شویم.

keyboard_arrow_down
استاد دادخواه

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط