دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت اول)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت اول)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت یازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت یازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سیزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سیزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهاردهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهاردهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت پانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت پانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت شانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت شانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هجدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هجدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نوزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نوزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیستم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیستم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی ام)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی ام)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهلم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهلم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و چهارم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و هفتم)

836 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

    فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

شیمی سوم - فصل اول - روابط حجمی گازها(قسمت سی و هفتم) استاد نصراللهی در این فیلم آموشی به تدریس روابط حجمی گاز ها و محاسبات استوکیومتری مبادرت می فرمایند. در واقع در این بخش به بررسی رابطه ی بین حجم گاز و تعداد مول آن پرداخته می شود. استاد در ادامه در مورد قانون آووگادرو و ویژگی های گاز ها صحبت می کنند و بعد از بیان نکات به حل تمرین های محاسبانی تبدیل می پردازند.

keyboard_arrow_down
حسین نصراللهی

مدرس: شیمی کنکور مقطع: کنکور کارشناسی شهر و استان: تهران پست الکترونیکی: h.nasrollahi.66@gmail.com شماره تماس: 09124286618 شروع فعالیت از سال: 1385 به مدت: 10 سال مدال نقره المپیاد شیمی رتبه برتر کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. همکاری با آموزشگاه های نما ، قلم چی شهرستان های بم و جیرفت ، مبتکران شهرستان بجنورد (پروازی) طراح آزمون های المپیاد آیریسک و الیگام تدریس در مدارس تیزهوشان حلی، فرزانگان و شهیدرجایی، غیرانتفاعی های علامه امینی ،پیوند ادب، سیمای نور، ریحانه الرسول ،دیانت

صفحه مدرس