دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله ( قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله ( قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت چهارم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت چهارم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت پنجم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت پنجم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت ششم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت ششم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت هفتم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت هفتم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت هشتم )

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت هشتم )

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت نهم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت نهم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت دهم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت دهم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت یازدهم)

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت یازدهم)

ریاضی هفتم فصل دوم عددهای صحیح (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل دوم عددهای صحیح (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل دوم عددهای صحیح (قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل دوم عددهای صحیح (قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل دوم عددهای صحیح (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل دوم عددهای صحیح (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت چهارم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت چهارم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت پنجم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت پنجم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت ششم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت ششم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت هفتم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت هفتم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت هشتم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت هشتم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت نهم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت نهم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت دهم)

ریاضی هفتم فصل سوم جبر و معادله (قسمت دهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت چهارم )

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت چهارم )

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت پنجم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت پنجم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت ششم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت ششم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت هفتم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت هفتم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت هشتم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت هشتم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت نهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت نهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت دهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت دهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت یازدهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت یازدهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت دوازدهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت دوازدهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت سیزدهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت سیزدهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت چهاردهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت چهاردهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت پانزدهم)

ریاضی هفتم فصل چهارم هندسه و استدلال (قسمت پانزدهم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت اول)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت دوم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت سوم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت چهارم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت چهارم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت پنجم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت پنجم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت ششم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت ششم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت هفتم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت هفتم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت هشتم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت هشتم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت نهم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت نهم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت دهم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت دهم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت یازدهم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت یازدهم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت دوازدهم)

ریاضی هفتم فصل پنجم شمارنده ها و عداد اول (قسمت دوازدهم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت اول)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت اول)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت دوم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت دوم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت چهارم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت چهارم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت سوم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت سوم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت پنجم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت پنجم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت ششم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت ششم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت هفتم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت هفتم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت هشتم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت هشتم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت نهم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت نهم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت دهم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت دهم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت یازدهم)

ریاضی هشتم فصل هشتم بردار و مختصات (قسمت یازدهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ریاضی هفتم فصل اول راهبرد های حل مسئله (قسمت دهم)

5135 visibility
2 سال قبل
  • هفتم - ریاضی

    هفتم - ریاضی

استاد بلوچ همانند دو قسمت قبل در این قسمت از سری فیلم های آموزشی ریاضی سال هفتم به حل سوالات باقی مانده از فصل اول کتاب می پردازند . با حل این سوالات درک هر یک از راهبردهای حل مسئله آسان تر می گردد.

keyboard_arrow_down
مژگان بلوچ

مدرس: ریاضی مقطع: متوسطه اول شهر و استان: تهران شماره تماس: 09102003145 طراح آزمون انتشارات اسفندیار (پایه هفتم) تالیف کتاب های ریاضی ششم مامانا ژرف اندیشان ، ریاضی هفتم گردوی دانش و ریاضی برای دبیران گردوی دانش عضو گروه های آموزشی اداره کل در پنج سال اخیر

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط