دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
عربی کنکوری اسم مذکر و اسم مونث (قسمت اول)

عربی کنکوری اسم مذکر و اسم مونث (قسمت اول)

عربی کنکوری قواع معتلات

عربی کنکوری قواع معتلات

زبان عربی قواعد اعلال فعل مضارع (قسمت اول)

زبان عربی قواعد اعلال فعل مضارع (قسمت اول)

زبان عربی قواعد اعلال فعل مضارع (قسمت دوم)

زبان عربی قواعد اعلال فعل مضارع (قسمت دوم)

زبان عربی قواعد فعل امر (قسمت اول)

زبان عربی قواعد فعل امر (قسمت اول)

عربی کنکوری نکات اسم منصرف و غیر منصرف (قسمت پنجم)

عربی کنکوری نکات اسم منصرف و غیر منصرف (قسمت پنجم)

زبان عربی قواعد فعل امر (قسمت دوم)

زبان عربی قواعد فعل امر (قسمت دوم)

زبان عربی قواعد فعل امر (قسمت سوم)

زبان عربی قواعد فعل امر (قسمت سوم)

عربی کنکوری تست اسم منصرف و غیر منصرف (قسمت ششم)

عربی کنکوری تست اسم منصرف و غیر منصرف (قسمت ششم)

زبان عربی قواعد فعل نفی و فعل جحد (قسمت اول)

زبان عربی قواعد فعل نفی و فعل جحد (قسمت اول)

زبان عربی قواعد فعل نفی و فعل جحد (قسمت دوم)

زبان عربی قواعد فعل نفی و فعل جحد (قسمت دوم)

زبان عربی تست مضارع منصوب و شروع فعل ثلاثی مزید (قسمت اول)

زبان عربی تست مضارع منصوب و شروع فعل ثلاثی مزید (قسمت اول)

زبان عربی فعل ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت دوم)

زبان عربی فعل ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت دوم)

عربی کنکوری ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت سوم)

عربی کنکوری ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت سوم)

عربی کنکوری ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت چهارم)

عربی کنکوری ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت چهارم)

عربی کنکوری فعل شرط و جواب شرط

عربی کنکوری فعل شرط و جواب شرط

عربی کنکوری مشخصات اسم

عربی کنکوری مشخصات اسم

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت اول)

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت اول)

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت دوم)

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت دوم)

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت سوم)

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت سوم)

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت چهارم)

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت چهارم)

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت پنجم)

عربی کنکوری معرفه و نکره (قسمت پنجم)

عربی کنکوری تست معرفه و نکره (قسمت ششم)

عربی کنکوری تست معرفه و نکره (قسمت ششم)

زبان عربی مفهوم اعراب ظاهری (قسمت اول)

زبان عربی مفهوم اعراب ظاهری (قسمت اول)

زبان عربی مفهوم اعراب ظاهری (قسمت دوم)

زبان عربی مفهوم اعراب ظاهری (قسمت دوم)

زبان عربی مفهوم اعراب ظاهری (قسمت سوم)

زبان عربی مفهوم اعراب ظاهری (قسمت سوم)

عربی کنکوری قواعد اسم غیر منصرف

عربی کنکوری قواعد اسم غیر منصرف

عربی کنکوری قواعد اعراب تقدیری

عربی کنکوری قواعد اعراب تقدیری

عربی کنکوری قواعد اسم منقوص

عربی کنکوری قواعد اسم منقوص

عربی کنکوری قواعد اعراب محلی

عربی کنکوری قواعد اعراب محلی

عربی کنکوری تست اعراب (قسمت اول)

عربی کنکوری تست اعراب (قسمت اول)

عربی کنکوری تست اعراب (قسمت دوم)

عربی کنکوری تست اعراب (قسمت دوم)

عربی کنکوری تست اعراب (قسمت سوم)

عربی کنکوری تست اعراب (قسمت سوم)

عربی کنکوری قواعد منادی (قست اول)

عربی کنکوری قواعد منادی (قست اول)

عربی کنکوری قواعد منادی (قسمت دوم)

عربی کنکوری قواعد منادی (قسمت دوم)

عربی کنکوری قواعد منادی (قسمت سوم)

عربی کنکوری قواعد منادی (قسمت سوم)

عربی کنکوری قواعد منادی (قسمت چهارم)

عربی کنکوری قواعد منادی (قسمت چهارم)

عربی کنکوری قواعد نکات منادی (قسمت پنجم)

عربی کنکوری قواعد نکات منادی (قسمت پنجم)

عربی کنکوری تست منادی (قسمت ششم)

عربی کنکوری تست منادی (قسمت ششم)

عربی کنکوری تست منادی (قسمت هفتم)

عربی کنکوری تست منادی (قسمت هفتم)

عربی کنکوری قواعد اسم از لحاظ حرف آخر (قسمت اول)

عربی کنکوری قواعد اسم از لحاظ حرف آخر (قسمت اول)

عربی کنکوری فعل معرب و مبنی

عربی کنکوری فعل معرب و مبنی

عربی کنکوری مبنی بر نون تاکید و معرب و مبنی بر اسم و حرف (قسمت دوم)

عربی کنکوری مبنی بر نون تاکید و معرب و مبنی بر اسم و حرف (قسمت دوم)

عربی کنکوری تست معرب و مبنی و اسم منصرف و غیر منصرف (قسمت سوم)

عربی کنکوری تست معرب و مبنی و اسم منصرف و غیر منصرف (قسمت سوم)

عربی کنکور قواعداسم منصرف و غیر منصرف (قسمت چهارم)

عربی کنکور قواعداسم منصرف و غیر منصرف (قسمت چهارم)

عربی کنکوری قواعد حروف مشبه الفعل (قسمت اول)

عربی کنکوری قواعد حروف مشبه الفعل (قسمت اول)

عربی کنکوری قواعد نکته حروف مشبه الفعل (قسمت دوم)

عربی کنکوری قواعد نکته حروف مشبه الفعل (قسمت دوم)

عربی کنکوری قواعد حروف مشبه الفعل (قسمت سوم)

عربی کنکوری قواعد حروف مشبه الفعل (قسمت سوم)

عربی کنکوری تست حروف مشبه الفعل (قسمت چهارم)

عربی کنکوری تست حروف مشبه الفعل (قسمت چهارم)

عربی کنکوری تست حروف مشبه الفعل (قسمت پنجم)

عربی کنکوری تست حروف مشبه الفعل (قسمت پنجم)

عربی کنکوری قواعد معتلات (قسمت اول)

عربی کنکوری قواعد معتلات (قسمت اول)

عربی کنکوری قواعد فعل معتلات (قسمت دوم)

عربی کنکوری قواعد فعل معتلات (قسمت دوم)

عربی کنکوری قواعد اعلال فعل مضارع (قسمت سوم)

عربی کنکوری قواعد اعلال فعل مضارع (قسمت سوم)

عربی کنکوری قواعد مضارع مجزوم و فعل اجوف (قسمت چهارم)

عربی کنکوری قواعد مضارع مجزوم و فعل اجوف (قسمت چهارم)

عربی کنکوری تست ماضی اجوف ومضارع اجوف (قسمت پنجم)

عربی کنکوری تست ماضی اجوف ومضارع اجوف (قسمت پنجم)

عربی کنکوری قواعدمضارع مجزوم و امر و نفی اجوف (قسمت ششم)

عربی کنکوری قواعدمضارع مجزوم و امر و نفی اجوف (قسمت ششم)

عربی کنکوری تست اعلال فعل ناقص (قسمت هفتم)

عربی کنکوری تست اعلال فعل ناقص (قسمت هفتم)

عربی کنکوری قواعد فعل اجوف (قسمت هشتم)

عربی کنکوری قواعد فعل اجوف (قسمت هشتم)

عربی کنکوری قواعد فعل اجوف (قسمت نهم)

عربی کنکوری قواعد فعل اجوف (قسمت نهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

عربی کنکوری تست معرب و مبنی و اسم منصرف و غیر منصرف (قسمت سوم)

882 visibility
3 سال قبل
 • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

 • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  فارغ التحصیلان تجربی - عربی

 • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

  فارغ التحصیلان انسانی - عربی

قواعد - تست معرب و مبنی و اسم منصرف و غیر منصرف (قسمت سوم) در این قسمت از سری فیلم های اموزشی زبان عربی، استاد ممتاز در ادامه ی قسمت های قبل که به تدریس معرب و مبنی و اسم منصرف و غیر منصرف پرداختند و نکات مهم آن ها را مطرح نمودند. در این قسمت به زدن تست های کنکور سراسری مبادرت می فرمایند و نکات مهم تست ها را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

keyboard_arrow_down
علیرضا ممتاز

شماره تلفن:9123718334

صفحه مدرس

نظرات

پردیس حیدرپناه

پردیس حیدرپناه

2 سال قبل

چرا جزوشون نیست