دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
حسابان یازدهم فصل اول درس اول مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل اول درس اول مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل اول درس اول مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل اول درس اول مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل اول درس دوم معادلات درجه دوم (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل اول درس دوم معادلات درجه دوم (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل اول درس دوم معادلات درجه دوم (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل اول درس دوم معادلات درجه دوم (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل اول درس سوم معادلات گویا و گنگ

حسابان یازدهم فصل اول درس سوم معادلات گویا و گنگ

حسابان یازدهم فصل اول درس چهارم قدر مطلق و ویژگی های آن (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل اول درس چهارم قدر مطلق و ویژگی های آن (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل اول درس چهارم قدر مطلق و ویژگی های آن (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل اول درس چهارم قدر مطلق و ویژگی های آن (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل اول درس چهارم قدر مطلق و ویژگی های آن (قسمت سوم)

حسابان یازدهم فصل اول درس چهارم قدر مطلق و ویژگی های آن (قسمت سوم)

حسابان یازدهم فصل اول درس پنجم آشنایی با هندسه تحلیلی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل اول درس پنجم آشنایی با هندسه تحلیلی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل اول درس پنجم آشنایی با هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل اول درس پنجم آشنایی با هندسه تحلیلی (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس اول آشنایی بیشتر با تابع (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل دوم درس اول آشنایی بیشتر با تابع (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل دوم درس اول آشنایی بیشتر با تابع (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس اول آشنایی بیشتر با تابع (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس دوم انواع تابع (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل دوم درس دوم انواع تابع (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل دوم درس دوم انواع تابع (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس دوم انواع تابع (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس دوم انواع تابع (قسمت سوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس دوم انواع تابع (قسمت سوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس سوم وارون تابع (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل دوم درس سوم وارون تابع (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل دوم درس سوم وارون تابع (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس سوم وارون تابع (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس چهارم اعمال روی توابع (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل دوم درس چهارم اعمال روی توابع (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل دوم درس چهارم اعمال روی توابع (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس چهارم اعمال روی توابع (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس چهارم اعمال روی توابع (قسمت سوم)

حسابان یازدهم فصل دوم درس چهارم اعمال روی توابع (قسمت سوم)

حسابان یازدهم فصل سوم درس اول تابع نمایی

حسابان یازدهم فصل سوم درس اول تابع نمایی

حسابان یازدهم فصل سوم درس دوم تابع لگاریتمی و لگاریتم

حسابان یازدهم فصل سوم درس دوم تابع لگاریتمی و لگاریتم

حسابان یازدهم فصل سوم درس سوم ویژگیهای لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل سوم درس سوم ویژگیهای لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل سوم درس سوم ویژگیهای لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل سوم درس سوم ویژگیهای لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس اول رادیان

حسابان یازدهم فصل چهارم درس اول رادیان

حسابان یازدهم فصل چهارم درس دوم نسبت های مثلثاتی برخی زوایا (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس دوم نسبت های مثلثاتی برخی زوایا (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس دوم نسبت های مثلثاتی برخی زوایا (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس دوم نسبت های مثلثاتی برخی زوایا (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس دوم نسبت های مثلثاتی برخی زوایا (قسمت سوم)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس دوم نسبت های مثلثاتی برخی زوایا (قسمت سوم)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس سوم توابع مثلثاتی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس سوم توابع مثلثاتی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس سوم توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس سوم توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس چهارم روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس چهارم روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس چهارم روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل چهارم درس چهارم روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس اول مفهوم حدو فرآیندهای حدی

حسابان یازدهم فصل پنجم درس اول مفهوم حدو فرآیندهای حدی

حسابان یازدهم فصل پنجم درس دوم حدهای یکطرفه (حد چپ و حدراست) (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس دوم حدهای یکطرفه (حد چپ و حدراست) (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس دوم حدهای یکطرفه (حد چپ و حدراست) (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس دوم حدهای یکطرفه (حد چپ و حدراست) (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس سوم قضایای حد (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس سوم قضایای حد (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس سوم قضایای حد (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس سوم قضایای حد (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس چهارم محاسبه حدتوابع کسری (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس چهارم محاسبه حدتوابع کسری (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس چهارم محاسبه حدتوابع کسری (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس چهارم محاسبه حدتوابع کسری (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس پنجم پیوستگی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس پنجم پیوستگی (قسمت اول)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس پنجم پیوستگی (قسمت دوم)

حسابان یازدهم فصل پنجم درس پنجم پیوستگی (قسمت دوم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

حسابان یازدهم فصل پنجم درس دوم حدهای یکطرفه (حد چپ و حدراست) (قسمت اول)

541 visibility
یک سال قبل
  • یازدهم ریاضی - حسابان (1)

    یازدهم ریاضی - حسابان (1)

تدریس کامل درس همراه با حل تمرین های کتاب درسی و نمونه سوال

keyboard_arrow_down
محمد حسین باباخانی

دیپلم ریاضی و فیزیک دبیرستان ماندگار البرز- لیسانس ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید بهشتی -کارشناسی ارشد ریاضی محض از دانشگاه شهید بهشتی دانش آموز برتر دبیرستان البرز -عضو اداره استعداد درخشان دانشگاه شهید بهشتی -قبولی در رشته ریاضی محض در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور-عضو تیم المپیاد و مسابقات دانشجویی ریاضی دانشگاه شهید بهشتی -کسب لوح افتخار از رئیس دانشگاه شهید بهشتی بابت دو سال فعالیت در انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی -عضویت در انجمن ریاضی ایران-دبیر دبیرستان های سادات موسوی، سبحان و روشنگ

صفحه مدرس