دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت اول)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت اول)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت دوم )

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت دوم )

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت هفتم )

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت هفتم )

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت نهم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت نهم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت اول)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت اول)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت اول)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت اول)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت اول)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت اول)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت اول)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت اول)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت اول)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت اول)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل نهم الکتریسیته (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل دهم مغناطیس (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دهم مغناطیس (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دهم مغناطیس (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دهم مغناطیس (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دهم مغناطیس (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دهم مغناطیس (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دهم مغناطیس (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل دهم مغناطیس (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل یازدهم کانی ها (قسمت اول)

علوم هشتم فصل یازدهم کانی ها (قسمت اول)

علوم هشتم فصل یازدهم کانی ها (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل یازدهم کانی ها (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل یازدهم کانی ها (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل یازدهم کانی ها (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل یازدهم کانی ها (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل یازدهم کانی ها (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها  (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت اول)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت اول)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن  (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت نهم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت نهم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت دهم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت دهم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت یازدهم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت یازدهم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت اول)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت اول)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور  (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور  (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت چهارم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جداسازی مواد (قسمت اول)

4470 visibility
2 سال قبل
  • هشتم - علوم تجربی

    هشتم - علوم تجربی

آموزش کامل درس همراه با حل تمرینات و فعالیت های کتاب درسی

keyboard_arrow_down
سامی خانی تمبی

مدرس : علوم تجربی شهر و استان : تهران پست الکترونیک : sami_khani2012@yahoo.com شماره تماس : 09129376138 آدرس کانال تلگرام: samikh95@ آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت اجرائی شروع فعالیت : 1369 به مدت :27 سال مدارس مطرح : نمونه دولتی شهید دانشخواه (دوره اول) - نمونه دولتی دارالفنون (دوره دوم) مطبوعات : رشد معلم 1- عوامل موثر بر جریان تدریس 2- تکنیک های یاددهی و یادگیری 3- قاعده صفر ،تغییر ، یک 4-منتورینگ (رشد مدیریت )5- بیگانه با دنیای غریب بچه ها- 6-حس هفتم 7-بیگانه تالیفات : مجموعه سولات طبقه بندی شده علوم سوم راهنمایی (انتشارات کیا ) 2- آسان آموز علوم تجربی پایه هشتم (انتشارات ثمن ) 3- کتاب دروس کلاغ سپید نهم ( انتشارات بین المللی گاج ) 4- کتاب کار کلاغ سفید پایه نهم ( در دست چاپ ) اانتشارات بین المللی گاج )

صفحه مدرس

نظرات

ساناز  زارعی

ساناز زارعی

یک ماه قبل

مرسی خوب بود♡♡♡

نظرات

ریحانه پوراکبر

ریحانه پوراکبر

2 ماه قبل

دمتون گرم👌👌👌👌

نظرات

سارا موسوی

سارا موسوی

2 ماه قبل

عالی

نظرات

نگار شیر محمدی

نگار شیر محمدی

2 ماه قبل

عالی بود ولی کاش کمتر از 8 قسمت میبود

نظرات

فاطمه  بابایی

فاطمه بابایی

3 ماه قبل

مرسی عالی بود

نظرات

نیکا پروینی

نیکا پروینی

4 ماه قبل

عالی بود ولی ایکاش هر فصل و به سه با چهار بخش تقسیم کنید چون فصل اول 8 بخش داره

نظرات

نرگس رمضانی

نرگس رمضانی

4 ماه قبل

مرسی عالی بود❤

نظرات

نادیا حیات داوودی

نادیا حیات داوودی

4 ماه قبل

عالی

نظرات

شکورا  بویینی

شکورا بویینی

4 ماه قبل

واقع عالی و دقیق گفتین . دستتون درد نکنه

نظرات

زهرا سواری

زهرا سواری

یک سال قبل

خیلی خوب بود.خسته نباشید

نظرات

حمید رضا نقی پور

حمید رضا نقی پور

یک سال قبل

very nice thank you.

نظرات

TINAT bayaani

TINAT bayaani

یک سال قبل

خیلی خوب توضیح دادن ولی کاش همه ی قسمتاش باهم بود

driq

تینای عزیزم، گذاشتن همه قسمتها در یک بخش باعث میشه دوستانی که سرعت اینترنت پایین تری دارند با مشکل روبرو شن، و از اونجایی که دکتر آی کیو تلاشش برای اینه که همه دوستانش راضی باشن، ما فیلم ها رو به چند بخش تقسیم کردیم.

نظرات

علی عیدی

علی عیدی

یک سال قبل

عالی