دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت اول)

ریاضی کنکوری ویژگی های قدر مطلق (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری ویژگی های قدر مطلق (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث ویژگی های قدر مطلق (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی ( قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی ( قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش حل معادلات قدر مطلقی (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری روش حل نامعادلات قدر مطلقی (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش رسم توابع قدر مطلقی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش رسم توابع قدر مطلقی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش رسم توابع قدر مطلقی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش رسم توابع قدر مطلقی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش رسم توابع قدر مطلقی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش رسم توابع قدر مطلقی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح ویژگیهای براکت (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح رسم تابع براکت (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح رسم تابع براکت (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش تشخیص تابع (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح رسم تابع براکت (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح رسم تابع براکت (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح نمودار تابع جز صحیح (قسمت دهم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح نمودار تابع جز صحیح (قسمت دهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه(قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه(قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح رسم براکت تابع (قسمت یازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع جزء صحیح رسم براکت تابع (قسمت یازدهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های تعیین دامنه (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث اعمال جبری روی تابع (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث اعمال جبری روی تابع (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث اعمال جبری روی تابع (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث اعمال جبری روی تابع (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث اعمال جبری روی تابع (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث اعمال جبری روی تابع (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب ( قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب ( قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع مرکب (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث روش های محاسبه (fx) (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع یک به یک (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث تابع یک به یک (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع یک به یک (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع یک به یک (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع یک به یک (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع یک به یک (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع یک به یک (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث تابع معکوس (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث حد و پیوستگی (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت هفتم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت هشتم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام صفر صفرم (قسمت نهم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت بی نهایت (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت بی نهایت (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت بی نهایت ( قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت بی نهایت ( قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت بی نهایت (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت بی نهایت (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت بی نهایت (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت بی نهایت (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم دنباله ها و حد در دنباله ها (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم دنباله ها و حد در دنباله ها (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم دنباله ها و حد در دنباله ها (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم دنباله ها و حد در دنباله ها (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم دنباله ها و حد در دنباله ها (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم دنباله ها و حد در دنباله ها (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم دنباله ها و حد در دنباله ها (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مفهوم دنباله ها و حد در دنباله ها (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث همگرایی و واگرایی دنباله ها (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث همگرایی و واگرایی دنباله ها (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث همگرایی و واگرایی دنباله ها (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث همگرایی و واگرایی دنباله ها (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث همگرایی و واگرایی دنباله ها (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث همگرایی و واگرایی دنباله ها (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث همگرایی و واگرایی دنباله ها (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث همگرایی و واگرایی دنباله ها (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث کران داری و بی کرانی دنباله ها (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث کران داری و بی کرانی دنباله ها (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث کران داری و بی کرانی دنباله ها (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث کران داری و بی کرانی دنباله ها (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث کران داری و بی کرانی دنباله ها (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث کران داری و بی کرانی دنباله ها (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث کران داری و بی کرانی دنباله ها (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث کران داری و بی کرانی دنباله ها (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث صعودی و نزولی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث صعودی و نزولی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث صعودی و نزولی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث صعودی و نزولی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث صعودی و نزولی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث صعودی و نزولی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث صعودی و نزولی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث صعودی و نزولی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب افقی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب افقی (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب افقی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب افقی (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب افقی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب افقی (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب افقی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب افقی (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت پنجم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث مجانب مایل (قسمت ششم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های دو معادله دو مجهولی درجه اول (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های دو معادله دو مجهولی درجه اول (قسمت اول)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های دو معادله دو مجهولی درجه اول (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های دو معادله دو مجهولی درجه اول (قسمت دوم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های دو معادله دو مجهولی درجه اول (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های دو معادله دو مجهولی درجه اول (قسمت سوم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های دو معادله دو مجهولی درجه اول (قسمت چهارم)

ریاضی کنکوری مبحث دستگاه های دو معادله دو مجهولی درجه اول (قسمت چهارم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ریاضی کنکوری مبحث پیوستگی (قسمت ششم)

522 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

    فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

در این بخش نیز استاد دکتر بیگی به حل و بررسی ادامه ی تست های مربوط به "پیوستگی توابع" پرداخته و ضمن حل این تست ها نکات مهم و هم چنین روش های حل سریع و دقیق،آموزش داده شده است.

keyboard_arrow_down
غلامرضا بیگی

30سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاه های تهران - مدرس ریاضی 1-2-3 و حسابان 1و2 -ریاضی عمومی و حساب دیفرانسیل از پایه تا کنکور - تلفن همراه 09121056606

صفحه مدرس