دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
تست های  ماضی استمراری و ماضی بعید - تست ترجمه (قسمت یازده )

تست های ماضی استمراری و ماضی بعید - تست ترجمه (قسمت یازده )

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت بیست و شش)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت بیست و شش)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت بیست و هفت)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت بیست و هفت)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت سیزده)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت سیزده)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - نکات تست های ترجمه (قسمت بیست و چهارم )

روش پاسخگویی به تست های کنکور - نکات تست های ترجمه (قسمت بیست و چهارم )

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت بیست و هشت)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت بیست و هشت)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - نکات پر اهمیت برای تست های ترجمه (قسمت بیست دوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - نکات پر اهمیت برای تست های ترجمه (قسمت بیست دوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - مطابقت فعل های ماضی بعید و ماضی استمراری (قسمت دوازده)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - مطابقت فعل های ماضی بعید و ماضی استمراری (قسمت دوازده)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت اول)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت اول)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - جمضف (قسمت دوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - جمضف (قسمت دوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - فعل ماضی (قسمت سوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - فعل ماضی (قسمت سوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست فعل (قسمت چهارم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست فعل (قسمت چهارم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست فعل (قسمت پنجم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست فعل (قسمت پنجم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت ششم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت ششم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - نکات مرتبط با افعال در تست های ترجمه (قسمت هفتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - نکات مرتبط با افعال در تست های ترجمه (قسمت هفتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت هشتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت هشتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت نهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت نهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - ماضی بعید و ماضی استمراری (قسمت دهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - ماضی بعید و ماضی استمراری (قسمت دهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - فعل مضارع ( قسمت چهاردهم )

روش پاسخگویی به تست های کنکور - فعل مضارع ( قسمت چهاردهم )

روش پاسخگویی به تست های کنکور - مضارع التزامی ( قسمت پانزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - مضارع التزامی ( قسمت پانزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت شانزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت شانزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - مضارع مرفوع و مضارع منصوب و مضارع مجزوم ( قسمت هفدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - مضارع مرفوع و مضارع منصوب و مضارع مجزوم ( قسمت هفدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - مضارع مجزوم یک جزمی و دو جزمی (قسمت هجدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - مضارع مجزوم یک جزمی و دو جزمی (قسمت هجدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست های ترجمه ؛ عدد اصلی و ترتیبی (قسمت بیست و پنجم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست های ترجمه ؛ عدد اصلی و ترتیبی (قسمت بیست و پنجم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت بیست و نهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت بیست و نهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

روش پاسخگویی به تست های کنکور - تست ترجمه (قسمت ششم)

2312 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

    فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

    فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

    فارغ التحصیلان انسانی - عربی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی درس عربی ، استاد ماهینی به حل تست های کنکوری دیگری از بخش ترجمه و تعریب مبادرت می فرمایند . استاد با توجه به کلمه ی کلیدی جُمَضَف ( جمع و مفرد - معرفه و نکره - ضمیر متصل - فعل ) تست های موجود را حل می کنند .

keyboard_arrow_down
... ماهینی

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط