دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- برقراری پیوند کووالانسی (قسمت اول)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- برقراری پیوند کووالانسی (قسمت اول)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نمودار انرژی در پیوند کووالانسی (قسمت دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نمودار انرژی در پیوند کووالانسی (قسمت دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- مقایسه انرژی پیوند (قسمت سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- مقایسه انرژی پیوند (قسمت سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ظرفیت کووالانسی - قطبیت پیوند (قسمت چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ظرفیت کووالانسی - قطبیت پیوند (قسمت چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت پیوند (قسمت پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت پیوند (قسمت پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت پیوند (قسمت ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت پیوند (قسمت ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی-  بررسی ساختار لوویس ( قسمت هفتم )

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس ( قسمت هفتم )

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت نهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت نهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت دهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت دهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت یازدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت یازدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت دوازدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی ساختار لوویس (قسمت دوازدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه شمار جفت الکترون اتم ها (قسمت سیزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه شمار جفت الکترون اتم ها (قسمت سیزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه شمار جفت الکترون اتم ها (قسمت چهاردهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه شمار جفت الکترون اتم ها (قسمت چهاردهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- ساختار رزونانسی (قسمت پانزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- ساختار رزونانسی (قسمت پانزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- ساختار رزونانسی (قسمت شانزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- ساختار رزونانسی (قسمت شانزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت هفدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت هفدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها وزاویه پیوند (قست هجدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها وزاویه پیوند (قست هجدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت نوزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت نوزدهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت بیستم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- شکل هندسی مولکول ها و زاویه پیوند (قسمت بیستم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند کووالانسی قطبی (قسمت بیست و یکم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند کووالانسی قطبی (قسمت بیست و یکم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه بار یون (قسمت بیست و دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- محاسبه بار یون (قسمت بیست و دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت مولکول (قسمت بیست و سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت مولکول (قسمت بیست و سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت مولکول (قسمت بیست و چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قطبیت مولکول (قسمت بیست و چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند های هیدروژنی الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند های هیدروژنی الکتریسیته ساکن (قسمت بیست و پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قوت پیوند هیدروژنی (قسمت بیست و ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- قوت پیوند هیدروژنی (قسمت بیست و ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند های هیدروژنی (قسمت بیست و هفتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- پیوند های هیدروژنی (قسمت بیست و هفتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- تعریف عدد اکسایش (قسمت بیست و هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- تعریف عدد اکسایش (قسمت بیست و هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی عدد اکسایش (قسمت بیست و نهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- بررسی عدد اکسایش (قسمت بیست و نهم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- روش محاسبه عدد اکسایش (قسمت سی ام)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- روش محاسبه عدد اکسایش (قسمت سی ام)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- عدد اکسایش (قسمت سی و یکم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- عدد اکسایش (قسمت سی و یکم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- عدد اکسایش (قسمت سی و دوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- عدد اکسایش (قسمت سی و دوم)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- فرمول شیبمیایی (قسمت سی و سوم)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- فرمول شیبمیایی (قسمت سی و سوم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- فرمول شیمیایی (قسمت سی و چهارم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- فرمول شیمیایی (قسمت سی و چهارم)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و پنجم)

پیوند های کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و پنجم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و ششم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و هفتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و هفتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و هشتم)

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و هشتم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی- نیروهای جاذبه بین مولکولی (قسمت سی و هشتم)

763 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

در این قسمت از سری فیلم های آموزشی کنکور تجربی فصل چهارم (پیوند کووالانسی و ترکیب های مولکولی) از شیمی دوم دبیرستان به مبحث نیروهای جاذبه بین مولکولی با استاد دادخواه می پردازیم. با ادامه حل تست های اید مبحث همراه هستیم و نکات مهم آن ها را یاد می گیریم وهمچنین دمای جوش برخی از ترکیب ها را مقایسه می کنیم.

keyboard_arrow_down
استاد دادخواه

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط