دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی وسوم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی وسوم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت چهل و دوم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت چهل و دوم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه عادی (قسمت سی ویکم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه عادی (قسمت سی ویکم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت هفتاد ویکم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت هفتاد ویکم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هشتاد و دوم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هشتاد و دوم)

مقایسه لام ناصبه و لام جازمه (قسمت بیست و چهارم)

مقایسه لام ناصبه و لام جازمه (قسمت بیست و چهارم)

مضارع منصوب (قسمت بیست و دوم)

مضارع منصوب (قسمت بیست و دوم)

انواع من و ما (قسمت شصت و دوم)

انواع من و ما (قسمت شصت و دوم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و دوم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و دوم)

مضارع مجزوم (جحد) (قسمت بیست ویکم)

مضارع مجزوم (جحد) (قسمت بیست ویکم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت هفتاد و دوم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت هفتاد و دوم)

ویژگی های درس عربی در کنکور (قسمت اول)

ویژگی های درس عربی در کنکور (قسمت اول)

مقدمات عربی (قسمت دوم)

مقدمات عربی (قسمت دوم)

مقدمات عربی (قسمت سوم)

مقدمات عربی (قسمت سوم)

مقدمات عربی (قسمت چهارم)

مقدمات عربی (قسمت چهارم)

فعل ماضی (قسمت پنجم)

فعل ماضی (قسمت پنجم)

فعل ماضی (قسمت ششم)

فعل ماضی (قسمت ششم)

فعل مضارع (قسمت هفتم)

فعل مضارع (قسمت هفتم)

فعل امر (قسمت هشتم)

فعل امر (قسمت هشتم)

ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت نهم)

ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت نهم)

ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت دهم)

ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت دهم)

ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت یازدهم)

ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید (قسمت یازدهم)

نکته ای خیلی خاص (قسمت دوازدهم)

نکته ای خیلی خاص (قسمت دوازدهم)

نکته ای کمی خاص (قسمت سیزدهم)

نکته ای کمی خاص (قسمت سیزدهم)

چند تست از مباحث ثلاثی مزید (قسمت چهاردهم)

چند تست از مباحث ثلاثی مزید (قسمت چهاردهم)

مضارع منصوب (قسمت بیستم)

مضارع منصوب (قسمت بیستم)

مضارع مجزوم (جحد) (قسمت بیست و یکم)

مضارع مجزوم (جحد) (قسمت بیست و یکم)

مقایسه لام ناصبه و لام جازمه (قسمت بیست و سوم)

مقایسه لام ناصبه و لام جازمه (قسمت بیست و سوم)

مقایسه لام ناصبه و لام جازمه (قسمت بیست و پنجم)

مقایسه لام ناصبه و لام جازمه (قسمت بیست و پنجم)

نکات کاربردی در مورد اعراب فعل مضارع (قسمت بیست و ششم)

نکات کاربردی در مورد اعراب فعل مضارع (قسمت بیست و ششم)

ماضی بعید و استمراری (قسمت بیست و هفتم)

ماضی بعید و استمراری (قسمت بیست و هفتم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه عادی (قسمت بیست و هشتم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه عادی (قسمت بیست و هشتم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه عادی (قسمت بیست و نهم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه عادی (قسمت بیست و نهم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه عادی (قسمت سی ام)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه عادی (قسمت سی ام)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و چهارم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و چهارم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و ششم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و ششم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و هفتم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و هفتم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و هشتم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و هشتم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و نهم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت سی و نهم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت چهلم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت چهلم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت چهل و یکم)

حل تستهای اعراب مضارع به شیوه تحلیلی (قسمت چهل و یکم)

نمودار اسم (قسمت چهل و سوم)

نمودار اسم (قسمت چهل و سوم)

مذکر و مونث (قسمت چهل و چهارم)

مذکر و مونث (قسمت چهل و چهارم)

مقدمات معرب و مبنی (قسمت چهل و پنجم)

مقدمات معرب و مبنی (قسمت چهل و پنجم)

غیر منصرف (قسمت پنجاهم)

غیر منصرف (قسمت پنجاهم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و یکم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و یکم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و دوم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و دوم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و سوم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و سوم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و چهارم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و چهارم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و پنجم)

احکام غیر منصرف (قسمت پنجاه و پنجم)

معرب و مبنی (اعراب محلی) (قسمت پنجاه و ششم)

معرب و مبنی (اعراب محلی) (قسمت پنجاه و ششم)

معرب و مبنی (اعراب محلی) (قسمت پنجاه و هفتم)

معرب و مبنی (اعراب محلی) (قسمت پنجاه و هفتم)

معرب و مبنی (اعراب محلی) (قسمت پنجاه و هشتم)

معرب و مبنی (اعراب محلی) (قسمت پنجاه و هشتم)

معرب و مبنی (اعراب محلی) (قسمت پنجاه و نهم)

معرب و مبنی (اعراب محلی) (قسمت پنجاه و نهم)

انواع من و ما (قسمت شصت و یکم)

انواع من و ما (قسمت شصت و یکم)

انواع من و ما (قسمت شصت و سوم)

انواع من و ما (قسمت شصت و سوم)

تستهای معرب و مبنی (قسمت شصت و چهارم)

تستهای معرب و مبنی (قسمت شصت و چهارم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت شصت و هفتم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت شصت و هفتم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت شصت و هشتم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت شصت و هشتم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت شصت و نهم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت شصت و نهم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت هفتادم)

حل تستهای اعراب به شیوه عادی (قسمت هفتادم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و سوم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و سوم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و چهارم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و چهارم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و پنجم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و پنجم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و ششم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و ششم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و هفتم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و هفتم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و هشتم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و هشتم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و نهم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هفتاد و نهم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هشتادم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هشتادم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هشتاد و یکم)

حل تستهای اعراب به شیوه تحلیلی (قسمت هشتاد و یکم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

معرب و مبنی (اعراب محلی) (قسمت پنجاه و هشتم)

598 visibility
2 سال قبل
 • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

 • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  فارغ التحصیلان تجربی - عربی

 • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

  فارغ التحصیلان انسانی - عربی

تدریس

keyboard_arrow_down
علی فقه کریمی

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط