دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
قرابت معنایی- تعریف (قسمت اول)

قرابت معنایی- تعریف (قسمت اول)

قرابت معنایی- تعریف (قسمت دوم)

قرابت معنایی- تعریف (قسمت دوم)

قرابت معنایی- ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)

قرابت معنایی- ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت چهارم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت چهارم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت پنجم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت پنجم)

قرابت معنایی- نی نامه (قسمت ششم)

قرابت معنایی- نی نامه (قسمت ششم)

قرابت معنایی- مجنون و عیب جو (قسمت هفتم)

قرابت معنایی- مجنون و عیب جو (قسمت هفتم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت هشتم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت هشتم)

قرابت معنایی- مناجات- کاوه آهنگر (قسمت نهم)

قرابت معنایی- مناجات- کاوه آهنگر (قسمت نهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو با فرهاد (قسمت دهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو با فرهاد (قسمت دهم)

قرابت معنایی- کاوه آهنگر (قسمت یازدهم)

قرابت معنایی- کاوه آهنگر (قسمت یازدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت دوازدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت دوازدهم)

قرابت معنایی- صفحۀ 1 تا 9 ادبیات فارسی دوم (قسمت سیزدهم)

قرابت معنایی- صفحۀ 1 تا 9 ادبیات فارسی دوم (قسمت سیزدهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت چهاردهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت چهاردهم)

قرابت معنایی- اکسیر عشق (قسمت پانزدهم)

قرابت معنایی- اکسیر عشق (قسمت پانزدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت شانزدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت شانزدهم)

قرابت معنایی- صفحۀ 9 تا 27 ادبیات فارسی دوم (قسمت هفدهم)

قرابت معنایی- صفحۀ 9 تا 27 ادبیات فارسی دوم (قسمت هفدهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت هجدهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت هجدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت نوزدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت نوزدهم)

قرابت معنایی- آورده اند که صفحۀ 27 ادبیات فارسی دوم- عمر بن لیث صفاری (بیستم)

قرابت معنایی- آورده اند که صفحۀ 27 ادبیات فارسی دوم- عمر بن لیث صفاری (بیستم)

قرابت معنایی- دل می رود ز دستم (قسمت بیست و یکم)

قرابت معنایی- دل می رود ز دستم (قسمت بیست و یکم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت بیست و دوم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت بیست و دوم)

قرابت معنایی- اکسیر عشق (قسمت بیست و سوم)

قرابت معنایی- اکسیر عشق (قسمت بیست و سوم)

قرابت معنایی- باغ عشق (قسمت بیست و چهارم)

قرابت معنایی- باغ عشق (قسمت بیست و چهارم)

قرابت معنایی- آورده اند که اصبحت امیرا و امسیت اسیرا (قسمت بیست و پنجم)

قرابت معنایی- آورده اند که اصبحت امیرا و امسیت اسیرا (قسمت بیست و پنجم)

قرابت معنایی- مست و هوشیار (قسمت بیست و ششم)

قرابت معنایی- مست و هوشیار (قسمت بیست و ششم)

قرابت معنایی- بهار عمر (قسمت بیست و هفتم)

قرابت معنایی- بهار عمر (قسمت بیست و هفتم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت بیست و هشتم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت بیست و هشتم)

قرابت معنایی- باغ عشق (قسمت بیست و نهم)

قرابت معنایی- باغ عشق (قسمت بیست و نهم)

قرابت معنایی- آواز عشق (قسمت سی ام)

قرابت معنایی- آواز عشق (قسمت سی ام)

قرابت معنایی- بهار عمر (قسمت سی و یکم)

قرابت معنایی- بهار عمر (قسمت سی و یکم)

قرابت معنایی- ادبیات معنوی (قسمت سی و دوم)

قرابت معنایی- ادبیات معنوی (قسمت سی و دوم)

قرابت معنایی - باغ عشق (قسمت سی و سوم)

قرابت معنایی - باغ عشق (قسمت سی و سوم)

قرابت معنایی- مست و هوشیار (قسمت سی و چهارم)

قرابت معنایی- مست و هوشیار (قسمت سی و چهارم)

 قرابت معنایی - فصل4 - درس اسرارالتوحید ( قسمت سی و پنجم)

قرابت معنایی - فصل4 - درس اسرارالتوحید ( قسمت سی و پنجم)

 قرابت معنایی - باغ عشق (قسمت سی و ششم)

قرابت معنایی - باغ عشق (قسمت سی و ششم)

قرابت معنایی (قسمت سی و هفتم)

قرابت معنایی (قسمت سی و هفتم)

-قرابت معنایی - بهارعمر3 (قسمت سی و هشتم)

-قرابت معنایی - بهارعمر3 (قسمت سی و هشتم)

 قرابت معنایی - فصل4 -درس اسرارالتوحید (قسمت سی و نهم)

قرابت معنایی - فصل4 -درس اسرارالتوحید (قسمت سی و نهم)

 قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر(قسمت چهلم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر(قسمت چهلم)

 قرابت معنایی - آورده اند که صفحه 77 (قسمت چهل و یکم)

قرابت معنایی - آورده اند که صفحه 77 (قسمت چهل و یکم)

قرابت معنایی- درس گوته1 ( قسمت چهلم و دوم)

قرابت معنایی- درس گوته1 ( قسمت چهلم و دوم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر (قسمت چهل و سوم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر (قسمت چهل و سوم)

 قرابت معنایی -فصل سوم - رابعه 1 (قسمت چهل و چهارم)

قرابت معنایی -فصل سوم - رابعه 1 (قسمت چهل و چهارم)

 قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر (قسمت چهل و پنجم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر (قسمت چهل و پنجم)

 قرابت معنایی (قسمت چهل و ششم)

قرابت معنایی (قسمت چهل و ششم)

 قرابت معنایی - گوته2 (قسمت چهل و هفتم)

قرابت معنایی - گوته2 (قسمت چهل و هفتم)

 قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 4 (قسمت چهل و هشتم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 4 (قسمت چهل و هشتم)

 قرابت معنایی - رابعه 2 (قسمت چهل و نهم)

قرابت معنایی - رابعه 2 (قسمت چهل و نهم)

قرابت معنایی (قسمت پنجاه)

قرابت معنایی (قسمت پنجاه)

 قرابت معنایی - ادبیات توصیفی1 (قسمت پنجاه و یکم)

قرابت معنایی - ادبیات توصیفی1 (قسمت پنجاه و یکم)

 قرابت معنایی -فصل فرهنگ و هنر (قسمت پنجاه و دوم)

قرابت معنایی -فصل فرهنگ و هنر (قسمت پنجاه و دوم)

قرابت معنایی -ادبیات معاصر 1( قسمت پنجاه و سوم)

قرابت معنایی -ادبیات معاصر 1( قسمت پنجاه و سوم)

قرابت معنایی - حفظ کنیم صفحه 78 - (قسمت پنجاه و چهارم)

قرابت معنایی - حفظ کنیم صفحه 78 - (قسمت پنجاه و چهارم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 6 (قسمت پنجاه و پنجم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 6 (قسمت پنجاه و پنجم)

 قرابت معنایی - رباعی و دوبیتی 1 (قسمت پنجاه و ششم)

قرابت معنایی - رباعی و دوبیتی 1 (قسمت پنجاه و ششم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر1 (قسمت پنجاه و هفتم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر1 (قسمت پنجاه و هفتم)

قرابت معنایی - مائده های زمینی 1 (قسمت پنجاه و هشتم)

قرابت معنایی - مائده های زمینی 1 (قسمت پنجاه و هشتم)

قرابت معنایی - رباعی و دوبیتی2 (قسمت پنجاه و نهم)

قرابت معنایی - رباعی و دوبیتی2 (قسمت پنجاه و نهم)

قرابت معنایی - ادبیات توصیفی و ادبیات تعلیمی 2 (قسمت شصتم)

قرابت معنایی - ادبیات توصیفی و ادبیات تعلیمی 2 (قسمت شصتم)

 قرابت معنایی - سال دوم فصل ادبیات معاصر 2 (قسمت شصت و یکم)

قرابت معنایی - سال دوم فصل ادبیات معاصر 2 (قسمت شصت و یکم)

قرابت معنایی - ادبیات معاصر2 ( قسمت شصت و دوم )

قرابت معنایی - ادبیات معاصر2 ( قسمت شصت و دوم )

قرابت معنایی - مائده های زمینی 2(قسمت شصت و سوم)

قرابت معنایی - مائده های زمینی 2(قسمت شصت و سوم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر3 (قسمت شصت و چهارم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر3 (قسمت شصت و چهارم)

قرابت معنایی - سرود عشق (قسمت شصت و پنجم)

قرابت معنایی - سرود عشق (قسمت شصت و پنجم)

 قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر 4 (قسمت شصت و ششم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر 4 (قسمت شصت و ششم)

 قرابت معنایی - در آن نفس که بمیرم 1 (قسمت شصت و هفتم)

قرابت معنایی - در آن نفس که بمیرم 1 (قسمت شصت و هفتم)

 قرابت معنایی - کیش مهر1 (قسمت شصت و هشتم)

قرابت معنایی - کیش مهر1 (قسمت شصت و هشتم)

 قرابت معنایی - در آن نفس که بمیرم2 (قسمت شصت و نهم)

قرابت معنایی - در آن نفس که بمیرم2 (قسمت شصت و نهم)

 قرابت معنایی - کیش مهر2 (قسمت هفتادم)

قرابت معنایی - کیش مهر2 (قسمت هفتادم)

قرابت معنایی - فصل هشتم- آورده اند که (قسمت هفتاد و یکم)

قرابت معنایی - فصل هشتم- آورده اند که (قسمت هفتاد و یکم)

قرابت معنایی - دل می رود ز دستم 1 (قسمت هفتاد و دوم)

قرابت معنایی - دل می رود ز دستم 1 (قسمت هفتاد و دوم)

قرابت معنایی - کیش مهر3 (قسمت هفتاد و سوم)

قرابت معنایی - کیش مهر3 (قسمت هفتاد و سوم)

 قرابت معنایی - فصل هشتم - حفظ کنیم 1 (قسمت هفتاد و چهارم)

قرابت معنایی - فصل هشتم - حفظ کنیم 1 (قسمت هفتاد و چهارم)

 قرابت معنایی - سال دوم دل می رود ز دستم 2 (قسمت هفتاد و پنجم)

قرابت معنایی - سال دوم دل می رود ز دستم 2 (قسمت هفتاد و پنجم)

 قرابت معنایی - فصل هشتم - حفظ کنیم 2 (قسمت هفتاد و ششم)

قرابت معنایی - فصل هشتم - حفظ کنیم 2 (قسمت هفتاد و ششم)

 قرابت معنایی - کیش مهر4 (قسمت هفتاد و هفت)

قرابت معنایی - کیش مهر4 (قسمت هفتاد و هفت)

 قرابت معنایی - دل می رود ز دستم 3 (قسمت هفتاد و هشتم)

قرابت معنایی - دل می رود ز دستم 3 (قسمت هفتاد و هشتم)

قرابت معنایی - فصل نهم (قسمت هفتاد و نهم)

قرابت معنایی - فصل نهم (قسمت هفتاد و نهم)

قرابت معنایی - سهراب سپهری 1 ( قسمت هشتاد)

قرابت معنایی - سهراب سپهری 1 ( قسمت هشتاد)

قرابت معنایی - سهراب سپهری 2 ( قسمت هشتاد و یکم )

قرابت معنایی - سهراب سپهری 2 ( قسمت هشتاد و یکم )

 قرابت معنایی - منت خدای را 1 (قسمت هشتاد و دوم)

قرابت معنایی - منت خدای را 1 (قسمت هشتاد و دوم)

 قرابت معنایی - فرهنگ و هنر 2 (قسمت هشتاد سوم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر 2 (قسمت هشتاد سوم)

 قرابت معنایی - منت خدای را 2 (قسمت هشتاد و چهارم)

قرابت معنایی - منت خدای را 2 (قسمت هشتاد و چهارم)

 قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 1 ( قسمت هشتاد و پنجم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 1 ( قسمت هشتاد و پنجم)

 قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 2 ( قسمت هشتاد و ششم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 2 ( قسمت هشتاد و ششم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر3 (قسمت هشتاد و هفتم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر3 (قسمت هشتاد و هفتم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی3 ( قسمت هشتاد و هشتم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی3 ( قسمت هشتاد و هشتم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر4 (قسمت هشتاد و نهم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر4 (قسمت هشتاد و نهم)

 قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی4 ( قسمت نود )

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی4 ( قسمت نود )

قرابت معنایی – ادبیات انقلاب اسلامی – شعر حفظی – ادبیات سال سوم ( قسمت نود و یکم )

قرابت معنایی – ادبیات انقلاب اسلامی – شعر حفظی – ادبیات سال سوم ( قسمت نود و یکم )

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 5 ( قسمت نود و دوم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 5 ( قسمت نود و دوم)

قرابت معنایی - ادبیات پایداری 1 ( قسمت نود و سوم)

قرابت معنایی - ادبیات پایداری 1 ( قسمت نود و سوم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 2 (قسمت نود و چهارم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 2 (قسمت نود و چهارم)

قرابت معنایی - ادبیات پایداری 2 ( قسمت نود و پنجم)

قرابت معنایی - ادبیات پایداری 2 ( قسمت نود و پنجم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 3 (قسمت نود و ششم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 3 (قسمت نود و ششم)

قرابت معنایی - بانگ جرس و خون خورشید ( قسمت نود و هفتم)

قرابت معنایی - بانگ جرس و خون خورشید ( قسمت نود و هفتم)

 قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 4 (قسمت نود و هشتم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 4 (قسمت نود و هشتم)

قرابت معنایی - ادبیات جهان ( قسمت نود و نهم)

قرابت معنایی - ادبیات جهان ( قسمت نود و نهم)

قرابت معنایی- شعر- دکتر فاطمه راکعی-سید حسن حسینی (قسمت صد ام)

قرابت معنایی- شعر- دکتر فاطمه راکعی-سید حسن حسینی (قسمت صد ام)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- سه پروانه (قسمت صد و یکم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- سه پروانه (قسمت صد و یکم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- ویس و رامین (قسمت صد و دوم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- ویس و رامین (قسمت صد و دوم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- آفتاب وفا (قسمت صد و سوم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- آفتاب وفا (قسمت صد و سوم)

قرابت معنایی- سخن تازه (قسمت صد و چهارم)

قرابت معنایی- سخن تازه (قسمت صد و چهارم)

قرابت معنایی- سخن عشق (قسمت صد و پنجم)

قرابت معنایی- سخن عشق (قسمت صد و پنجم)

قرابت معنایی- فرهنگ و هنر- کبوتر طوق دار (قسمت صد و ششم)

قرابت معنایی- فرهنگ و هنر- کبوتر طوق دار (قسمت صد و ششم)

قرابت معنایی- ادبیات انقلاب اسلامی- شعر حفظی (قسمت صد و هفتم)

قرابت معنایی- ادبیات انقلاب اسلامی- شعر حفظی (قسمت صد و هفتم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و هشتم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و هشتم)

قرابت معنایی- سفرنامه، زندگی نامه و حسب حال- بخارای من ایل من- پیامبر (قسمت صد و نهم)

قرابت معنایی- سفرنامه، زندگی نامه و حسب حال- بخارای من ایل من- پیامبر (قسمت صد و نهم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و دهم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و دهم)

قرابت معنایی- فصل حسب حال و زندگی نام- پیامبر ( قسمت صد و یازدهم)

قرابت معنایی- فصل حسب حال و زندگی نام- پیامبر ( قسمت صد و یازدهم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و دوازدهم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و دوازدهم)

قرابت معنایی- ادبیات عارفانه- موسی و شبان (قسمت صد و سیزدهم)

قرابت معنایی- ادبیات عارفانه- موسی و شبان (قسمت صد و سیزدهم)

قرابت معنایی- ادبیات عارفانه- موسی و شبان ( قسمت صد و چهاردهم)

قرابت معنایی- ادبیات عارفانه- موسی و شبان ( قسمت صد و چهاردهم)

قرابت معنایی- اقلیم عشق (قسمت صد و پانزدهم)

قرابت معنایی- اقلیم عشق (قسمت صد و پانزدهم)

قرابت معنایی- اقلیم عشق (قسمت صد و شانزدهم)

قرابت معنایی- اقلیم عشق (قسمت صد و شانزدهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

قرابت معنایی- اکسیر عشق (قسمت پانزدهم)

1578 visibility
2 سال قبل
 • فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی درس محور

  فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی درس محور

 • فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی درس محور

  فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی درس محور

 • فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی درس محور

  فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی درس محور

در این فیلم آموزشی دو غزل مهم از سعدی و حافظ در درس "اکسیر عشق" بررسی می شوند. در این درس مفاهیم مهمی مطرح می شوند و در حین بیان آریه های قرابت معنایی آرایه های دیگری از جمله تضاد نیز مورد بحث قرار می گیرند.

keyboard_arrow_down
علی شاپوران

شماره تماس:9121209911

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط