دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت اول)

فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت اول)

فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت دوم)

فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت دوم)

فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت چهارم )

فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت چهارم )

فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت پنجم)

فارسی هشتم درس اول پیش از اینها (قسمت پنجم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت اول)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت اول)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت دوم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت دوم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت چهارم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت چهارم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت پنجم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت پنجم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت ششم)

فارسی هشتم درس دوم خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر (قسمت ششم)

فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن (قسمت اول)

فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن (قسمت اول)

فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن (قسمت دوم)

فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن (قسمت دوم)

فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن (قسمت چهارم)

فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن (قسمت چهارم)

فارسی هشتم درس ششم راه نیک بختی (قسمت اول)

فارسی هشتم درس ششم راه نیک بختی (قسمت اول)

فارسی هشتم درس ششم راه نیک بختی (قسمت دوم)

فارسی هشتم درس ششم راه نیک بختی (قسمت دوم)

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت اول)

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت اول)

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت دوم )

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت دوم )

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت چهارم )

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت چهارم )

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت پنجم)

فارسی هشتم درس هفتم آداب نیکان (قسمت پنجم)

فارسی هشتم درس هشتم آزادگی (قسمت اول)

فارسی هشتم درس هشتم آزادگی (قسمت اول)

فارسی هشتم درس هشتم آزادگی (قسمت دوم )

فارسی هشتم درس هشتم آزادگی (قسمت دوم )

فارسی هشتم درس هشتم آزادگی (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس هشتم آزادگی (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس هشتم آزادگی (قسمت چهارم)

فارسی هشتم درس هشتم آزادگی (قسمت چهارم)

فارسی هشتم درس نهم نوجوان باهوش،آشپززادۀ وزیر،گریە ٔامیر (قسمت اول)

فارسی هشتم درس نهم نوجوان باهوش،آشپززادۀ وزیر،گریە ٔامیر (قسمت اول)

فارسی هشتم درس نهم نوجوان باهوش،آشپززادۀ وزیر،گریە ٔامیر (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس نهم نوجوان باهوش،آشپززادۀ وزیر،گریە ٔامیر (قسمت سوم)

فارسی هشتم درس دهم قلم سحرآمیز، دو نامه

فارسی هشتم درس دهم قلم سحرآمیز، دو نامه

فارسی هشتم درس یازدهم پرچم داران

فارسی هشتم درس یازدهم پرچم داران

فارسی هشتم درس دوازدهم شیر حق

فارسی هشتم درس دوازدهم شیر حق

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فارسی هشتم درس دهم قلم سحرآمیز، دو نامه

1494 visibility
یک سال قبل
  • هشتم - فارسی

    هشتم - فارسی

تدریس فارسی هشتم همراه با توضیح کامل و حل تمرینات کتاب درسی

keyboard_arrow_down
فاطمه افضل خانی

صفحه مدرس

نظرات

حورا  شاوردی

حورا شاوردی

14 روز قبل

خیلی ممنون مرسی

نظرات

بیتا کامدل

بیتا کامدل

11 ماه قبل

عاااالی بود ممنون🌹