دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
زیست شناسی سوم فصل اول ایمنی بدن (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل اول ایمنی بدن (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل اول ایمنی بدن (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل اول ایمنی بدن (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل اول ایمنی بدن (قسمت سوم)

زیست شناسی سوم فصل اول ایمنی بدن (قسمت سوم)

زیست شناسی سوم فصل دوم دستگاه عصبی (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل دوم دستگاه عصبی (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل دوم دستگاه عصبی (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل دوم دستگاه عصبی (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل دوم دستگاه عصبی (قسمت سوم)

زیست شناسی سوم فصل دوم دستگاه عصبی (قسمت سوم)

زیست شناسی سوم فصل سوم حواس (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل سوم حواس (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل سوم حواس (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل سوم حواس (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل چهارم مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل چهارم مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل چهارم مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل چهارم مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل چهارم مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت سوم)

زیست شناسی سوم فصل چهارم مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت سوم)

زیست شناسی سوم فصل پنجم مبحث ماده ژنتیک

زیست شناسی سوم فصل پنجم مبحث ماده ژنتیک

زیست شناسی سوم فصل ششم مبحث کروموزوم ها و میتوز

زیست شناسی سوم فصل ششم مبحث کروموزوم ها و میتوز

زیست شناسی سوم فصل هفتم مبحث میوز و تولید مثل جنسی

زیست شناسی سوم فصل هفتم مبحث میوز و تولید مثل جنسی

زیست شناسی سوم فصل هشتم مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل هشتم مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل هشتم مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل هشتم مبحث ژنتیک و خاستگاه آن (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل نهم مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل نهم مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل نهم مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل نهم مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل نهم مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت سوم)

زیست شناسی سوم فصل نهم مبحث تولید مثل گیاهان (قسمت سوم)

زیست شناسی سوم فصل دهم مبحث رشد و نمو در گیاهان (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل دهم مبحث رشد و نمو در گیاهان (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل دهم مبحث رشد و نمو در گیاهان (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل دهم مبحث رشد و نمو در گیاهان (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل یازدهم مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل یازدهم مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت اول)

زیست شناسی سوم فصل یازدهم مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل یازدهم مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت دوم)

زیست شناسی سوم فصل یازدهم مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت سوم)

زیست شناسی سوم فصل یازدهم مبحث تولید مثل و رشد ونمو در جانوران (قسمت سوم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

زیست شناسی سوم فصل چهارم مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز (قسمت سوم)

1435 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - زیست شناسی

    فارغ التحصیلان تجربی - زیست شناسی

آموزش درس و حل تست زیست شناسی سوم فصل چهارم مبحث هورمون ها و دستگاه های درون ریز

keyboard_arrow_down
سهیل میرزایی

مدرس:زیست شناسی شهر و استان: تهران مقطع: متوسطه و کنکور پست الکترونیک: صفحه اینستاگرام: mirzaei.soheil.author پنل آموزشی تلگرام= @orjozeh شروع فعالیت از سال:1390 به مدت:5 سال تالیفات:دانشنامه پزشکی پدیده -کلیات جنین شناسی بالینی و اطلس منظوم ناهنجاریهای جنینی-منظومه زیست شناسی آس گاج نویسنده برگزیده کشور-دانش آموخته استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-مبتکر یادگیری و مطالعه زیست کنکور به روش rdjc

صفحه مدرس