دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت سوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت سوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت چهارم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت چهارم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت پنجم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت پنجم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت ششم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت ششم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت هفتم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت هفتم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت هشتم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت هشتم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت نهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت نهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت دهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت دهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت یازدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت یازدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت دوازدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت دوازدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت سیزدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت سیزدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت چهاردهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت چهاردهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت پانزدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث ( قسمت پانزدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت شانزدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت شانزدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قست هجدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قست هجدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت نوزدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت نوزدهم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت بیستم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت بیستم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت بیست و یک)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت بیست و یک)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت بیست و دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت بیست و دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل دوم چند ضلعی ها (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل دوم چند ضلعی ها (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل دوم چند ضلعی ها (قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل دوم چند ضلعی ها (قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت سوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت سوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت چهارم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت چهارم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت پنجم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت پنجم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره  (قسمت ششم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل سوم دایره (قسمت ششم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت سوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت سوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت چهارم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت چهارم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت پنجم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل چهارم احجام فضائی (قسمت پنجم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل پنجم مکان هندسی (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل پنجم مکان هندسی (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل ششم تبدیلات هندسی (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل ششم تبدیلات هندسی (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل ششم تبدیلات هندسی (قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل ششم تبدیلات هندسی (قسمت دوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل ششم تبدیلات هندسی (قسمت سوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل ششم تبدیلات هندسی (قسمت سوم)

هندسه فارغ التحصیلان فصل هفتم هندسه فضایی (قسمت اول)

هندسه فارغ التحصیلان فصل هفتم هندسه فضایی (قسمت اول)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت اول)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت اول)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت دوم)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت دوم)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت سوم)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت سوم)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت چهارم)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت چهارم)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت پنجم)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت پنجم)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت ششم)

جمع بندی و تست تکمیلی هندسه پایه (قسمت ششم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

هندسه فارغ التحصیلان فصل اول زاویه و مثلث (قسمت دهم)

839 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - هندسه

    فارغ التحصیلان ریاضی - هندسه

استاد بنی هاشمی در ادامه قسمت گذشته مبحث جدیدی از قسمت مثلث ها را در این بخش از فیلم های آموزشی با عنوان ارتفاع مثلث توضیح می دهند . پس از توضیح در رابطه با ارتفاع مثلث نکات آن عنوان و بررسی می شود . در ادامه قضیه فیثاغورث و حمار و نکات دیگر مثلث ها همراه با مثال هایشان توضیح داده می شود .

keyboard_arrow_down
سعید بنی هاشمی

شماره تماس:9125489026 آموزشگاههای مطرح:خوارزمی-علامه حلی-هشترودی-برهان-کیمیا مدارس مطرح:فارابی-فرهنگ ایران-بنیان دانش-موحد-نرجس نوین تالیفات:نویسنده کتاب های انتشارات خوارزمی-راه اندیشه-اندیشه فردا

صفحه مدرس