دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
آرایه های ادبی- لفطی فرعی (قسمت اول)

آرایه های ادبی- لفطی فرعی (قسمت اول)

آرایه های ادبی- لفظی فرعی (قسمت دوم)

آرایه های ادبی- لفظی فرعی (قسمت دوم)

آرایه های ادبی- لفظی فرعی (قسمت سوم)

آرایه های ادبی- لفظی فرعی (قسمت سوم)

آرایه های ادبی- تناسب و تضاد (قسمت چهارم)

آرایه های ادبی- تناسب و تضاد (قسمت چهارم)

آرایه های ادبی- تناسب و تضاد (قسمت پنجم)

آرایه های ادبی- تناسب و تضاد (قسمت پنجم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت ششم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت ششم)

آریه های ادبی- سجع (قسمت هفتم)

آریه های ادبی- سجع (قسمت هفتم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت هشتم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت هشتم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت نهم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت نهم)

آرایه های ادبی- اغراق (قسمت دهم)

آرایه های ادبی- اغراق (قسمت دهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت یازدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت یازدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت دوازدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت دوازدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت سیزدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت سیزدهم)

آرایه های ادبی- جناس تام (قسمت چهاردهم)

آرایه های ادبی- جناس تام (قسمت چهاردهم)

آرایه های ادبی- جناس تام (قسمت پانزدهم)

آرایه های ادبی- جناس تام (قسمت پانزدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت شانزدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت شانزدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت هفدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت هفدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت هجدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت هجدهم)

آرایه های ادبی- واج آرایی (قسمت نوزدهم)

آرایه های ادبی- واج آرایی (قسمت نوزدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت بیستم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت بیستم)

آرایه های ادبی- تلمیح و تضمین (قسمت بیست و یکم)

آرایه های ادبی- تلمیح و تضمین (قسمت بیست و یکم)

آرایه های ادبی- تلمیح و تضمین (قسمت بیست و دوم)

آرایه های ادبی- تلمیح و تضمین (قسمت بیست و دوم)

آرایه های ادبی- حس آمیزی (قسمت بیست و سوم)

آرایه های ادبی- حس آمیزی (قسمت بیست و سوم)

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و چهارم )

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و چهارم )

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و پنجم)

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و پنجم)

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و ششم)

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و ششم)

آرایه های ادبی- حسن تعلیل (قسمت بیست و هفتم)

آرایه های ادبی- حسن تعلیل (قسمت بیست و هفتم)

آرایه های ادبی- حسن تعلیل (قسمت بیست و هشتم)

آرایه های ادبی- حسن تعلیل (قسمت بیست و هشتم)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت بیست و نهم)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت بیست و نهم)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت سی ام)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت سی ام)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت سی و یکم)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت سی و یکم)

آرایه های ادبی- یافتن تشبیه (قسمت سی و دوم)

آرایه های ادبی- یافتن تشبیه (قسمت سی و دوم)

آرایه های ادبی- یافتن تشبیه (قسمت سی و سوم)

آرایه های ادبی- یافتن تشبیه (قسمت سی و سوم)

آرایه های ادبی- استعاره و مجاز (قسمت سی و چهارم)

آرایه های ادبی- استعاره و مجاز (قسمت سی و چهارم)

آرایه های ادبی- استعاره و مجاز (قسمت سی و پنجم)

آرایه های ادبی- استعاره و مجاز (قسمت سی و پنجم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و ششم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و ششم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و هفتم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و هفتم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و هشتم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و هشتم)

آرایه های ادبی- کنایه (قسمت سی و نهم)

آرایه های ادبی- کنایه (قسمت سی و نهم)

آرایه های ادبی- کنایه (قسمت چهلم)

آرایه های ادبی- کنایه (قسمت چهلم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

آرایه های ادبی- اغراق (قسمت دهم)

4800 visibility
2 سال قبل
 • فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی آرایه

  فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی آرایه

 • فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی آرایه

  فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی آرایه

 • فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی آرایه

  فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی آرایه

در این قسمت به تدریس آرایه ی اغراق پرداخته می شود. اغراق به معنای مبالغه بوده و بیشتر در ادبیات حماسی مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش استاد شاپوران در حین حل تمرین ها و مثال ها، نکات تستی و تشخیصی این آرایه را ارائه می دهند

keyboard_arrow_down
علی شاپوران

شماره تماس:9121209911

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط