دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
مقدماتی برای روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت اول)

مقدماتی برای روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت اول)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت دوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت دوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت سوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت سوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت چهارم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت چهارم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت پنجم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت پنجم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت ششم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت ششم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت هفتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت هفتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت هشتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت هشتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت نهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت نهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت دهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت دهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت یازدهم )

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت یازدهم )

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت دوازدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت دوازدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت سیزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت سیزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور ( قسمت چهاردهم )

روش پاسخگویی به تست های کنکور ( قسمت چهاردهم )

روش پاسخگویی به تست های کنکور ( قسمت پانزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور ( قسمت پانزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت شانزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت شانزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور ( قسمت هفدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور ( قسمت هفدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت هجدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت هجدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت نوزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت نوزدهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور ( قسمت بیستم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور ( قسمت بیستم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و یکم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و یکم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و دوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و دوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و سوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و سوم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و چهارم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و چهارم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و پنجم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و پنجم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و ششم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و ششم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و هفتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و هفتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و هشتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و هشتم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و نهم)

روش پاسخگویی به تست های کنکور (قسمت بیست و نهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

روش پاسخگویی به تست های کنکور ( قسمت بیستم)

1500 visibility
3 سال قبل
 • فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

  فارغ التحصیلان ریاضی - عربی

 • فارغ التحصیلان تجربی - عربی

  فارغ التحصیلان تجربی - عربی

 • فارغ التحصیلان انسانی - عربی

  فارغ التحصیلان انسانی - عربی

در این فیلم های آموزشی درس عربی استاد ماهینی ادامه تست های ترجمه را مورد بررسی قرار می دهند . با توجه به مطالب و نکات عنوان شده در قسمت های قبل از فعل ماضی و مضارع ؛ استاد تست های کنکوری را حل می کنند .

keyboard_arrow_down
سید محسن ماهینی

صفحه مدرس