دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
دین و زندگی کنکوری درس اول ویژگیهای جهان خیالی

دین و زندگی کنکوری درس اول ویژگیهای جهان خیالی

دین و زندگی کنکوری درس دوم انواع هدایت (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس دوم انواع هدایت (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس اول انواع هدایت (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس اول انواع هدایت (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس اول وابستگی مخلوقات به خداوند

دین و زندگی کنکوری درس اول وابستگی مخلوقات به خداوند

دین و زندگی کنکوری درس دوم توحیدنظری

دین و زندگی کنکوری درس دوم توحیدنظری

دین و زندگی کنکوری درس دوم فطرت و ویژگی های فطری

دین و زندگی کنکوری درس دوم فطرت و ویژگی های فطری

دین وزندگی کنکوری درس دوم هدف و غایت

دین وزندگی کنکوری درس دوم هدف و غایت

دین و زندگی کنکوری درس سوم ودیعه های الهی انسان (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس سوم ودیعه های الهی انسان (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس سوم ودیعه های الهی انسان (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس سوم ودیعه های الهی انسان (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس سوم موانع رشد

دین و زندگی کنکوری درس سوم موانع رشد

دین و زندگی کنکوری درس سوم قرآن و اعجاز قرآن (قسمت چهارم)

دین و زندگی کنکوری درس سوم قرآن و اعجاز قرآن (قسمت چهارم)

دین و زندگی کنکوری درس سوم مراتب توحید

دین و زندگی کنکوری درس سوم مراتب توحید

دین و زندگی کنکوری درس چهارم قلمرو رسالت

دین و زندگی کنکوری درس چهارم قلمرو رسالت

دین و زندگی کنکوری درس چهارم اخلاص در بندگی

دین و زندگی کنکوری درس چهارم اخلاص در بندگی

دین و زندگی کنکوری درس چهارم ابعاد وجودی انسان

دین و زندگی کنکوری درس چهارم ابعاد وجودی انسان

دین و زندگی کنکوری درس پنجم دو دیدگاه اصلی انسانها درباره مرگ (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم دو دیدگاه اصلی انسانها درباره مرگ (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم پیامدهای دیدگاه منکران معاد

دین و زندگی کنکوری درس پنجم پیامدهای دیدگاه منکران معاد

دین و زندگی کنکوری درس پنجم تعیین امام (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم تعیین امام (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم تعیین امام (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم تعیین امام (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم اختیار و قضا و قدر

دین و زندگی کنکوری درس پنجم اختیار و قضا و قدر

دین و زندگی کنکوری درس ششم موضوعات معاد

دین و زندگی کنکوری درس ششم موضوعات معاد

دین و زندگی کنکوری درس ششم سنت های الهی

دین و زندگی کنکوری درس ششم سنت های الهی

دین و زندگی کنکوری درس هفتم برزخ (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم برزخ (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم ویژگی های برزخ (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم ویژگی های برزخ (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم وقایع پس از رحلت (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم وقایع پس از رحلت (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم وقایع پس از رحلت (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم وقایع پس از رحلت (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم توبه

دین و زندگی کنکوری درس هفتم توبه

دین و زندگی کنکوری درس هشتم آیات و مفاهیم

دین و زندگی کنکوری درس هشتم آیات و مفاهیم

دین و زندگی کنکوری درس هشتم مسئولیت های دوگانه امامت

دین و زندگی کنکوری درس هشتم مسئولیت های دوگانه امامت

دین و زندگی کنکوری درس هشتم  قیامت

دین و زندگی کنکوری درس هشتم قیامت

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت سوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت سوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم شروع مباحث مربوط به امام زمان(عج) (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس نهم شروع مباحث مربوط به امام زمان(عج) (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس نهم شروع مباحث مربوط به امام زمان(عج) (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم شروع مباحث مربوط به امام زمان(عج) (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس یازدهم تعاریف مهم برخی از لغات

دین و زندگی کنکوری درس یازدهم تعاریف مهم برخی از لغات

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم عفاف و عزتمندی (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم عفاف و عزتمندی (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم عفاف و عزتمندی (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم عفاف و عزتمندی (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم دستورات امام علی (ع) به مالک

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم دستورات امام علی (ع) به مالک

دین و زندگی کنکوری درس سیزدهم حجاب

دین و زندگی کنکوری درس سیزدهم حجاب

دین و زندگی کنکوری درس سیزدهم عزت نفس

دین و زندگی کنکوری درس سیزدهم عزت نفس

دین و زندگی کنکوری درس چهاردهم امر به معروف

دین و زندگی کنکوری درس چهاردهم امر به معروف

دین و زندگی کنکوری درس چهاردهم نقش های مکمل

دین و زندگی کنکوری درس چهاردهم نقش های مکمل

دین و زندگی کنکوری درس پانزدهم خمس و زکات

دین و زندگی کنکوری درس پانزدهم خمس و زکات

دین و زندگی کنکوری درس پانزدهم نکاتی در رابطه با ازدواج

دین و زندگی کنکوری درس پانزدهم نکاتی در رابطه با ازدواج

دین و زندگی کنکوری درس شانزدهم یاری از نماز و روزه

دین و زندگی کنکوری درس شانزدهم یاری از نماز و روزه

دین و زندگی کنکوری درس شانزدهم اهمیت ازدواج

دین و زندگی کنکوری درس شانزدهم اهمیت ازدواج

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت اول)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت اول)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت دوم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت دوم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت سوم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت سوم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت چهارم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت چهارم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت پنجم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت پنجم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت ششم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت ششم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت هفتم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت هفتم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت هشتم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت هشتم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت نهم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت نهم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت دهم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت دهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

دین و زندگی کنکوری درس هفتم برزخ (قسمت اول)

1258 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - دین و زندگی

    فارغ التحصیلان ریاضی - دین و زندگی

  • فارغ التحصیلان تجربی - دین و زندگی

    فارغ التحصیلان تجربی - دین و زندگی

  • فارغ التحصیلان انسانی - دین و زندگی

    فارغ التحصیلان انسانی - دین و زندگی

درس هفتم - برزخ - (قسمت اول) در این قسمت از سری فیلم های آموزشی دین و زندگی، استاد سرکشیک زاده به تدریس درس هفتم که از نظر طراحان تست های کنکور سراسری درس مهمی محسوب می شود می پردازند. استاد در این بخش ضمن بیان ارتباط بین درس هفت و نه، به توضیح ویژگی های برزخ و مفاهیم آورده شده در کتاب مبادرت می فرمایند و مهم ترین نکات تست های کنکور سراسری این درس را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

keyboard_arrow_down
هادی سرکشیک زاده

آموزشگاههی مطرح:راه اندیشه-جلوه-هشترودی مدارس مطرح:فرزانگان-فرهنگ-ریحانه-نظر-کیوان مطبوعات:عضو هیئت تحریریه ویژه نامه کنکور روزنامه جام جم رسانه ها:فرصت برابر-کارنامه 20 شبکه آموزش-عضو هیئت علمی برنامه رادیویی صدای کنکور تالیفات:پنج آزمون از پنج استاد برتر-سوت پایان-بانک تست دین و زندگی-آموزش دین و زندگی-شب امتحان

صفحه مدرس