دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
آرایه های ادبی- لفطی فرعی (قسمت اول)

آرایه های ادبی- لفطی فرعی (قسمت اول)

آرایه های ادبی- لفظی فرعی (قسمت دوم)

آرایه های ادبی- لفظی فرعی (قسمت دوم)

آرایه های ادبی- لفظی فرعی (قسمت سوم)

آرایه های ادبی- لفظی فرعی (قسمت سوم)

آرایه های ادبی- تناسب و تضاد (قسمت چهارم)

آرایه های ادبی- تناسب و تضاد (قسمت چهارم)

آرایه های ادبی- تناسب و تضاد (قسمت پنجم)

آرایه های ادبی- تناسب و تضاد (قسمت پنجم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت ششم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت ششم)

آریه های ادبی- سجع (قسمت هفتم)

آریه های ادبی- سجع (قسمت هفتم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت هشتم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت هشتم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت نهم)

آرایه های ادبی- سجع (قسمت نهم)

آرایه های ادبی- اغراق (قسمت دهم)

آرایه های ادبی- اغراق (قسمت دهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت یازدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت یازدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت دوازدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت دوازدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت سیزدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت سیزدهم)

آرایه های ادبی- جناس تام (قسمت چهاردهم)

آرایه های ادبی- جناس تام (قسمت چهاردهم)

آرایه های ادبی- جناس تام (قسمت پانزدهم)

آرایه های ادبی- جناس تام (قسمت پانزدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت شانزدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت شانزدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت هفدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت هفدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت هجدهم)

آرایه های ادبی- جناس ناقص (قسمت هجدهم)

آرایه های ادبی- واج آرایی (قسمت نوزدهم)

آرایه های ادبی- واج آرایی (قسمت نوزدهم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت بیستم)

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت بیستم)

آرایه های ادبی- تلمیح و تضمین (قسمت بیست و یکم)

آرایه های ادبی- تلمیح و تضمین (قسمت بیست و یکم)

آرایه های ادبی- تلمیح و تضمین (قسمت بیست و دوم)

آرایه های ادبی- تلمیح و تضمین (قسمت بیست و دوم)

آرایه های ادبی- حس آمیزی (قسمت بیست و سوم)

آرایه های ادبی- حس آمیزی (قسمت بیست و سوم)

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و چهارم )

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و چهارم )

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و پنجم)

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و پنجم)

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و ششم)

آرایه های ادبی- ایهام (قسمت بیست و ششم)

آرایه های ادبی- حسن تعلیل (قسمت بیست و هفتم)

آرایه های ادبی- حسن تعلیل (قسمت بیست و هفتم)

آرایه های ادبی- حسن تعلیل (قسمت بیست و هشتم)

آرایه های ادبی- حسن تعلیل (قسمت بیست و هشتم)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت بیست و نهم)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت بیست و نهم)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت سی ام)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت سی ام)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت سی و یکم)

آرایه های ادبی- تشبیه (قسمت سی و یکم)

آرایه های ادبی- یافتن تشبیه (قسمت سی و دوم)

آرایه های ادبی- یافتن تشبیه (قسمت سی و دوم)

آرایه های ادبی- یافتن تشبیه (قسمت سی و سوم)

آرایه های ادبی- یافتن تشبیه (قسمت سی و سوم)

آرایه های ادبی- استعاره و مجاز (قسمت سی و چهارم)

آرایه های ادبی- استعاره و مجاز (قسمت سی و چهارم)

آرایه های ادبی- استعاره و مجاز (قسمت سی و پنجم)

آرایه های ادبی- استعاره و مجاز (قسمت سی و پنجم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و ششم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و ششم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و هفتم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و هفتم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و هشتم)

آرایه های ادبی- استعاره مکنیه (قسمت سی و هشتم)

آرایه های ادبی- کنایه (قسمت سی و نهم)

آرایه های ادبی- کنایه (قسمت سی و نهم)

آرایه های ادبی- کنایه (قسمت چهلم)

آرایه های ادبی- کنایه (قسمت چهلم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

آرایه های ادبی- اسلوب معادله (قسمت یازدهم)

4796 visibility
2 سال قبل
 • فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی آرایه

  فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی آرایه

 • فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی آرایه

  فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی آرایه

 • فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی آرایه

  فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی آرایه

در این بخش به توضیح آرایه ی اسلوب معادله پرداخته می شود. (آرایه اسلوب معادله شکلی از آرایه است که به آن تمثیل می گوییم). در حین حل تمرین استاد شاپوران ویژگی هایی که شعر دارای آرایه اسلوب معادله داراست را به همراه دیگر نکات تستی و تشخیصی مطرح می کنند. * لازم به ذکر است که آرایه ی اسلوب معادله از جمله مهم ترین آرایه های ادبیات محسوب می شود و تعداد بیشتری از تست های کنکور سراسری را به خود اختصاص می دهد.

keyboard_arrow_down
علی شاپوران

شماره تماس:9121209911

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط