دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
دین و زندگی کنکوری درس اول ویژگیهای جهان خیالی

دین و زندگی کنکوری درس اول ویژگیهای جهان خیالی

دین و زندگی کنکوری درس دوم انواع هدایت (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس دوم انواع هدایت (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس اول انواع هدایت (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس اول انواع هدایت (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس اول وابستگی مخلوقات به خداوند

دین و زندگی کنکوری درس اول وابستگی مخلوقات به خداوند

دین و زندگی کنکوری درس دوم توحیدنظری

دین و زندگی کنکوری درس دوم توحیدنظری

دین و زندگی کنکوری درس دوم فطرت و ویژگی های فطری

دین و زندگی کنکوری درس دوم فطرت و ویژگی های فطری

دین وزندگی کنکوری درس دوم هدف و غایت

دین وزندگی کنکوری درس دوم هدف و غایت

دین و زندگی کنکوری درس سوم ودیعه های الهی انسان (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس سوم ودیعه های الهی انسان (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس سوم ودیعه های الهی انسان (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس سوم ودیعه های الهی انسان (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس سوم موانع رشد

دین و زندگی کنکوری درس سوم موانع رشد

دین و زندگی کنکوری درس سوم قرآن و اعجاز قرآن (قسمت چهارم)

دین و زندگی کنکوری درس سوم قرآن و اعجاز قرآن (قسمت چهارم)

دین و زندگی کنکوری درس سوم مراتب توحید

دین و زندگی کنکوری درس سوم مراتب توحید

دین و زندگی کنکوری درس چهارم قلمرو رسالت

دین و زندگی کنکوری درس چهارم قلمرو رسالت

دین و زندگی کنکوری درس چهارم اخلاص در بندگی

دین و زندگی کنکوری درس چهارم اخلاص در بندگی

دین و زندگی کنکوری درس چهارم ابعاد وجودی انسان

دین و زندگی کنکوری درس چهارم ابعاد وجودی انسان

دین و زندگی کنکوری درس پنجم دو دیدگاه اصلی انسانها درباره مرگ (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم دو دیدگاه اصلی انسانها درباره مرگ (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم پیامدهای دیدگاه منکران معاد

دین و زندگی کنکوری درس پنجم پیامدهای دیدگاه منکران معاد

دین و زندگی کنکوری درس پنجم تعیین امام (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم تعیین امام (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم تعیین امام (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم تعیین امام (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس پنجم اختیار و قضا و قدر

دین و زندگی کنکوری درس پنجم اختیار و قضا و قدر

دین و زندگی کنکوری درس ششم موضوعات معاد

دین و زندگی کنکوری درس ششم موضوعات معاد

دین و زندگی کنکوری درس ششم سنت های الهی

دین و زندگی کنکوری درس ششم سنت های الهی

دین و زندگی کنکوری درس هفتم برزخ (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم برزخ (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم ویژگی های برزخ (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم ویژگی های برزخ (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم وقایع پس از رحلت (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم وقایع پس از رحلت (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم وقایع پس از رحلت (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم وقایع پس از رحلت (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس هفتم توبه

دین و زندگی کنکوری درس هفتم توبه

دین و زندگی کنکوری درس هشتم آیات و مفاهیم

دین و زندگی کنکوری درس هشتم آیات و مفاهیم

دین و زندگی کنکوری درس هشتم مسئولیت های دوگانه امامت

دین و زندگی کنکوری درس هشتم مسئولیت های دوگانه امامت

دین و زندگی کنکوری درس هشتم  قیامت

دین و زندگی کنکوری درس هشتم قیامت

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت سوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم جایگاه گناهکاران و نیکوکاران (قسمت سوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم شروع مباحث مربوط به امام زمان(عج) (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس نهم شروع مباحث مربوط به امام زمان(عج) (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس نهم شروع مباحث مربوط به امام زمان(عج) (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس نهم شروع مباحث مربوط به امام زمان(عج) (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس یازدهم تعاریف مهم برخی از لغات

دین و زندگی کنکوری درس یازدهم تعاریف مهم برخی از لغات

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم عفاف و عزتمندی (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم عفاف و عزتمندی (قسمت اول)

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم عفاف و عزتمندی (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم عفاف و عزتمندی (قسمت دوم)

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم دستورات امام علی (ع) به مالک

دین و زندگی کنکوری درس دوازدهم دستورات امام علی (ع) به مالک

دین و زندگی کنکوری درس سیزدهم حجاب

دین و زندگی کنکوری درس سیزدهم حجاب

دین و زندگی کنکوری درس سیزدهم عزت نفس

دین و زندگی کنکوری درس سیزدهم عزت نفس

دین و زندگی کنکوری درس چهاردهم امر به معروف

دین و زندگی کنکوری درس چهاردهم امر به معروف

دین و زندگی کنکوری درس چهاردهم نقش های مکمل

دین و زندگی کنکوری درس چهاردهم نقش های مکمل

دین و زندگی کنکوری درس پانزدهم خمس و زکات

دین و زندگی کنکوری درس پانزدهم خمس و زکات

دین و زندگی کنکوری درس پانزدهم نکاتی در رابطه با ازدواج

دین و زندگی کنکوری درس پانزدهم نکاتی در رابطه با ازدواج

دین و زندگی کنکوری درس شانزدهم یاری از نماز و روزه

دین و زندگی کنکوری درس شانزدهم یاری از نماز و روزه

دین و زندگی کنکوری درس شانزدهم اهمیت ازدواج

دین و زندگی کنکوری درس شانزدهم اهمیت ازدواج

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت اول)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت اول)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت دوم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت دوم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت سوم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت سوم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت چهارم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت چهارم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت پنجم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت پنجم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت ششم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت ششم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت هفتم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت هفتم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت هشتم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت هشتم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت نهم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت نهم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت دهم)

جمع بندی دین و زندگی کنکوری (قسمت دهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

دین و زندگی کنکوری درس سوم ودیعه های الهی انسان (قسمت دوم)

1176 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - دین و زندگی

    فارغ التحصیلان ریاضی - دین و زندگی

  • فارغ التحصیلان تجربی - دین و زندگی

    فارغ التحصیلان تجربی - دین و زندگی

  • فارغ التحصیلان انسانی - دین و زندگی

    فارغ التحصیلان انسانی - دین و زندگی

درس سوم - ودیعه های الهی انسان (قسمت دوم) در این فیلم آموزشی استاد سرکشیک زاده به تدریس ادامه ی درس ودیعه های الهی که شامل منزلت انسانی، قوه عقل و اختیارو ... می باشد می پردازند. در این بخش استاد ضمن مطرح کردن مفاهیم مشترک این درس با دیگر درس های کتب دین و زندگی نکات بسیار مهم درس را که در طراحی تست های کنکور سراسری مورد استفاده قرار می گیرند بیان می کنند.

keyboard_arrow_down
هادی سرکشیک زاده

آموزشگاههی مطرح:راه اندیشه-جلوه-هشترودی مدارس مطرح:فرزانگان-فرهنگ-ریحانه-نظر-کیوان مطبوعات:عضو هیئت تحریریه ویژه نامه کنکور روزنامه جام جم رسانه ها:فرصت برابر-کارنامه 20 شبکه آموزش-عضو هیئت علمی برنامه رادیویی صدای کنکور تالیفات:پنج آزمون از پنج استاد برتر-سوت پایان-بانک تست دین و زندگی-آموزش دین و زندگی-شب امتحان

صفحه مدرس