دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
دنباله حسابی و  هندسی (قسمت اول)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت پنجم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت پنجم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت ششم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت ششم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت هفتم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت هفتم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت هشتم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت هشتم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت یازدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت یازدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوازدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوازدهم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت سیزدهم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهاردهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهاردهم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت پانزدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت پانزدهم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت شانزدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت شانزدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت هفدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت هفدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت هجدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت هجدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت نوزدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت نوزدهم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیستم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیستم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و یکم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و یکم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و دوم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و دوم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و سوم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و سوم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و چهارم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و چهارم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و پنجم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و پنجم)

 دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و ششم)

دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و ششم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

دنباله حسابی و هندسی (قسمت پنجم)

1105 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

    فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

استاد رحیمی همانند قسمت قبل در این قسمت از سری فیلم های آموزشی کنکور تجربی از درس ریاضی ، تست های کنکوری بیشتری از مبحث دنباله حسابی ( عددی ) را مورد بررسی قرار می دهند تا مبحث عنوان شده بهتر درک گردد . با توضیحاتی که ضمن حل عنوان می شود مطالبی همچون دنباله ی صعودی و نزولی و دیگر مباحث دنباله ی حسابی یادآوری می شود .

keyboard_arrow_down
عباس رحیمی

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط