دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی لفطی فرعی (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی لفطی فرعی (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی لفطی فرعی (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی لفطی فرعی (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی لفطی فرعی (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی لفطی فرعی (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تناسب و تضاد (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تناسب و تضاد (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تناسب و تضاد (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تناسب و تضاد (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی سجع (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی سجع (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی سجع (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی سجع (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی سجع (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی سجع (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی سجع (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی سجع (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اغراق

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اغراق

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اسلوب معادله (قسمت یازدهم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اسلوب معادله (قسمت یازدهم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اسلوب معادله (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اسلوب معادله (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اسلوب معادله (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اسلوب معادله (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اسلوب معادله (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی اسلوب معادله (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس تام (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس تام (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس تام (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس تام (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس ناقص (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس ناقص (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس ناقص (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس ناقص (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس ناقص (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس ناقص (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس ناقص (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی جناس ناقص (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تلمیح و تضمین (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تلمیح و تضمین (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تلمیح و تضمین (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تلمیح و تضمین (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی حس آمیزی

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی حس آمیزی

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی ایهام (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی ایهام (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی ایهام (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی ایهام (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی ایهام (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی ایهام (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی حسن تعلیل (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی حسن تعلیل (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی حسن تعلیل (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی حسن تعلیل (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت چهارم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت پنجم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی تشبیه (قسمت پنجم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره و مجاز (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره و مجاز (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره و مجاز (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره و مجاز (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره مکنیه (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره مکنیه (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره مکنیه (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره مکنیه (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره مکنیه (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی استعاره مکنیه (قسمت سوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی کنایه (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی کنایه (قسمت اول)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی کنایه (قسمت دوم)

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی کنایه (قسمت دوم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

زبان و ادبیات فارسی آرایه های ادبی لفطی فرعی (قسمت اول)

2853 visibility
3 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی آرایه

    فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی آرایه

  • فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی آرایه

    فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی آرایه

  • فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی آرایه

    فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی آرایه

در این قسمت به بررسی آرایه های اشتقاق، ترصیع و موازنه پرداخته می شود و در خلال حل مثال ها نکات و تکنیک های تشخیصی بیان می گردند و استاد شاپوران روش های فرار از تله های تشخیصی را توضیح می دهند.

keyboard_arrow_down
علی شاپوران

شماره تماس:9121209911

صفحه مدرس