دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
سوال  132سراسری تجربی خارج کشور 94 (مبحث احتمال)

سوال 132سراسری تجربی خارج کشور 94 (مبحث احتمال)

سوال 131 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث آمار)

سوال 131 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث آمار)

سوال 127 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث قدر مطلق)

سوال 127 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث قدر مطلق)

سوال 132 سراسری تجربی داخل کشور 94 (مبحث احتمال)

سوال 132 سراسری تجربی داخل کشور 94 (مبحث احتمال)

سوال 143 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)

سوال 143 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)

سوال 134 ریاضی سراسری تجربی خارج کشور 95 (مبحث مثلثات)

سوال 134 ریاضی سراسری تجربی خارج کشور 95 (مبحث مثلثات)

سوال 127 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مشتق)

سوال 127 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مشتق)

سوال 130 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث آمار)

سوال 130 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث آمار)

سوال 133 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)

سوال 133 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)

سنوال 136 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث حد)

سنوال 136 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث حد)

سوال 137 سراسری تجربی داخل 94 (مبحث مشتق)

سوال 137 سراسری تجربی داخل 94 (مبحث مشتق)

سوال 127 سراسری تجربی 94 (مبحث تابع وارون )

سوال 127 سراسری تجربی 94 (مبحث تابع وارون )

سوال 131 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث آمار)

سوال 131 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث آمار)

سوال 138 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث مشتق)

سوال 138 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث مشتق)

سوال 128 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)

سوال 128 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)

سوال 138 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث مشتق)

سوال 138 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث مشتق)

سوال 128 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)

سوال 128 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)

سوال132 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)

سوال132 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مثلثات)

سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)

سوال سراسری تجربی داخل 94 (تمرین حد)

سوال 103 کنکور تجربی سراسری داخل کشور 94 (مبحث مثلثات)

سوال 103 کنکور تجربی سراسری داخل کشور 94 (مبحث مثلثات)

سوال 132 سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث احتمال)

سوال 132 سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث احتمال)

سوال 137 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث پیوستگی)

سوال 137 سراسری تجربی خارج 95 (مبحث پیوستگی)

سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)

سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مثلثات)

سوال 145 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مشتق)

سوال 145 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث مشتق)

سوال 144 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مشتق)

سوال 144 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مشتق)

سوال 144 سراسری تجربی خارج ار کشور 95 (مبحث مشتق)

سوال 144 سراسری تجربی خارج ار کشور 95 (مبحث مشتق)

سوال  140 سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث احتمال)

سوال 140 سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث احتمال)

سوال 141 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث دنبال، همگرایی)

سوال 141 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث دنبال، همگرایی)

سوال 139 سراسری تجربی خارج کشور 95 (مبحث احتمال)

سوال 139 سراسری تجربی خارج کشور 95 (مبحث احتمال)

سوال 145 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث مشتق)

سوال 145 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث مشتق)

سوال 144 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث مشتق)

سوال 144 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث مشتق)

سوال 130 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث آمار)

سوال 130 سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث آمار)

سوال 143 ریاضی سراسری تجربی خارج از کشور 95 (مبحث مثلثات)

سوال 143 ریاضی سراسری تجربی خارج از کشور 95 (مبحث مثلثات)

سوال 131 سراسری تجربی داخلی 95 (مبحث آمار)

سوال 131 سراسری تجربی داخلی 95 (مبحث آمار)

سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث پیوستگی)

سوال سراسری تجربی خارجی 94 (مبحث پیوستگی)

سوال143ریاضی سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث مثلثات)

سوال143ریاضی سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث مثلثات)

سوال 138 سراسری تجربی خارج کشور  94 (مبحث احتمال)

سوال 138 سراسری تجربی خارج کشور 94 (مبحث احتمال)

سوال سراسری تجربی داخل 94 (مبحث پیوستگی )

سوال سراسری تجربی داخل 94 (مبحث پیوستگی )

سوال 144 سراسری تجربی خارج از کشور (مبحث مشتق)

سوال 144 سراسری تجربی خارج از کشور (مبحث مشتق)

سوال 145 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث مشتق)

سوال 145 سراسری تجربی خارجی 95 (مبحث مشتق)

سوال سراسری تحربی خارج 94 (مبحث حد)

سوال سراسری تحربی خارج 94 (مبحث حد)

سوال سراسری تجربی داخل کشور 95  (مبحث احتمال)

سوال سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث احتمال)

سوال 131 سراسری تجربی داخل 94 (مبحث امار)

سوال 131 سراسری تجربی داخل 94 (مبحث امار)

سوال 134 ریاضی سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث مثلثات)

سوال 134 ریاضی سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث مثلثات)

سوال 132 سراسری تجربی خارج کشور 95 (مبحث احتمال)

سوال 132 سراسری تجربی خارج کشور 95 (مبحث احتمال)

سوال 137 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث پیوستگی)

سوال 137 سراسری تجربی داخل 95 (مبحث پیوستگی)

سوال 145 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مشتق)

سوال 145 سراسری تجربی داخلی 94 (مبحث مشتق)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

سوال 134 ریاضی سراسری تجربی خارج کشور 95 (مبحث مثلثات)

302 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

    فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

آموزش

keyboard_arrow_down
سعید صفی شاهی

تهران

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط