دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
قرابت معنایی- تعریف (قسمت اول)

قرابت معنایی- تعریف (قسمت اول)

قرابت معنایی- تعریف (قسمت دوم)

قرابت معنایی- تعریف (قسمت دوم)

قرابت معنایی- ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)

قرابت معنایی- ادبیات تعلیمی (قسمت سوم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت چهارم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت چهارم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت پنجم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت پنجم)

قرابت معنایی- نی نامه (قسمت ششم)

قرابت معنایی- نی نامه (قسمت ششم)

قرابت معنایی- مجنون و عیب جو (قسمت هفتم)

قرابت معنایی- مجنون و عیب جو (قسمت هفتم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت هشتم)

قرابت معنایی- پرورده گویی (قسمت هشتم)

قرابت معنایی- مناجات- کاوه آهنگر (قسمت نهم)

قرابت معنایی- مناجات- کاوه آهنگر (قسمت نهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو با فرهاد (قسمت دهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو با فرهاد (قسمت دهم)

قرابت معنایی- کاوه آهنگر (قسمت یازدهم)

قرابت معنایی- کاوه آهنگر (قسمت یازدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت دوازدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت دوازدهم)

قرابت معنایی- صفحۀ 1 تا 9 ادبیات فارسی دوم (قسمت سیزدهم)

قرابت معنایی- صفحۀ 1 تا 9 ادبیات فارسی دوم (قسمت سیزدهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت چهاردهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت چهاردهم)

قرابت معنایی- اکسیر عشق (قسمت پانزدهم)

قرابت معنایی- اکسیر عشق (قسمت پانزدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت شانزدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت شانزدهم)

قرابت معنایی- صفحۀ 9 تا 27 ادبیات فارسی دوم (قسمت هفدهم)

قرابت معنایی- صفحۀ 9 تا 27 ادبیات فارسی دوم (قسمت هفدهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت هجدهم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت هجدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت نوزدهم)

قرابت معنایی- منصور حلاج (قسمت نوزدهم)

قرابت معنایی- آورده اند که صفحۀ 27 ادبیات فارسی دوم- عمر بن لیث صفاری (بیستم)

قرابت معنایی- آورده اند که صفحۀ 27 ادبیات فارسی دوم- عمر بن لیث صفاری (بیستم)

قرابت معنایی- دل می رود ز دستم (قسمت بیست و یکم)

قرابت معنایی- دل می رود ز دستم (قسمت بیست و یکم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت بیست و دوم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت بیست و دوم)

قرابت معنایی- اکسیر عشق (قسمت بیست و سوم)

قرابت معنایی- اکسیر عشق (قسمت بیست و سوم)

قرابت معنایی- باغ عشق (قسمت بیست و چهارم)

قرابت معنایی- باغ عشق (قسمت بیست و چهارم)

قرابت معنایی- آورده اند که اصبحت امیرا و امسیت اسیرا (قسمت بیست و پنجم)

قرابت معنایی- آورده اند که اصبحت امیرا و امسیت اسیرا (قسمت بیست و پنجم)

قرابت معنایی- مست و هوشیار (قسمت بیست و ششم)

قرابت معنایی- مست و هوشیار (قسمت بیست و ششم)

قرابت معنایی- بهار عمر (قسمت بیست و هفتم)

قرابت معنایی- بهار عمر (قسمت بیست و هفتم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت بیست و هشتم)

قرابت معنایی- مناظره خسرو و فرهاد (قسمت بیست و هشتم)

قرابت معنایی- باغ عشق (قسمت بیست و نهم)

قرابت معنایی- باغ عشق (قسمت بیست و نهم)

قرابت معنایی- آواز عشق (قسمت سی ام)

قرابت معنایی- آواز عشق (قسمت سی ام)

قرابت معنایی- بهار عمر (قسمت سی و یکم)

قرابت معنایی- بهار عمر (قسمت سی و یکم)

قرابت معنایی- ادبیات معنوی (قسمت سی و دوم)

قرابت معنایی- ادبیات معنوی (قسمت سی و دوم)

قرابت معنایی - باغ عشق (قسمت سی و سوم)

قرابت معنایی - باغ عشق (قسمت سی و سوم)

قرابت معنایی- مست و هوشیار (قسمت سی و چهارم)

قرابت معنایی- مست و هوشیار (قسمت سی و چهارم)

 قرابت معنایی - فصل4 - درس اسرارالتوحید ( قسمت سی و پنجم)

قرابت معنایی - فصل4 - درس اسرارالتوحید ( قسمت سی و پنجم)

 قرابت معنایی - باغ عشق (قسمت سی و ششم)

قرابت معنایی - باغ عشق (قسمت سی و ششم)

قرابت معنایی (قسمت سی و هفتم)

قرابت معنایی (قسمت سی و هفتم)

-قرابت معنایی - بهارعمر3 (قسمت سی و هشتم)

-قرابت معنایی - بهارعمر3 (قسمت سی و هشتم)

 قرابت معنایی - فصل4 -درس اسرارالتوحید (قسمت سی و نهم)

قرابت معنایی - فصل4 -درس اسرارالتوحید (قسمت سی و نهم)

 قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر(قسمت چهلم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر(قسمت چهلم)

 قرابت معنایی - آورده اند که صفحه 77 (قسمت چهل و یکم)

قرابت معنایی - آورده اند که صفحه 77 (قسمت چهل و یکم)

قرابت معنایی- درس گوته1 ( قسمت چهلم و دوم)

قرابت معنایی- درس گوته1 ( قسمت چهلم و دوم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر (قسمت چهل و سوم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر (قسمت چهل و سوم)

 قرابت معنایی -فصل سوم - رابعه 1 (قسمت چهل و چهارم)

قرابت معنایی -فصل سوم - رابعه 1 (قسمت چهل و چهارم)

 قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر (قسمت چهل و پنجم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر (قسمت چهل و پنجم)

 قرابت معنایی (قسمت چهل و ششم)

قرابت معنایی (قسمت چهل و ششم)

 قرابت معنایی - گوته2 (قسمت چهل و هفتم)

قرابت معنایی - گوته2 (قسمت چهل و هفتم)

 قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 4 (قسمت چهل و هشتم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 4 (قسمت چهل و هشتم)

 قرابت معنایی - رابعه 2 (قسمت چهل و نهم)

قرابت معنایی - رابعه 2 (قسمت چهل و نهم)

قرابت معنایی (قسمت پنجاه)

قرابت معنایی (قسمت پنجاه)

 قرابت معنایی - ادبیات توصیفی1 (قسمت پنجاه و یکم)

قرابت معنایی - ادبیات توصیفی1 (قسمت پنجاه و یکم)

 قرابت معنایی -فصل فرهنگ و هنر (قسمت پنجاه و دوم)

قرابت معنایی -فصل فرهنگ و هنر (قسمت پنجاه و دوم)

قرابت معنایی -ادبیات معاصر 1( قسمت پنجاه و سوم)

قرابت معنایی -ادبیات معاصر 1( قسمت پنجاه و سوم)

قرابت معنایی - حفظ کنیم صفحه 78 - (قسمت پنجاه و چهارم)

قرابت معنایی - حفظ کنیم صفحه 78 - (قسمت پنجاه و چهارم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 6 (قسمت پنجاه و پنجم)

قرابت معنایی - فصل فرهنگ و هنر 6 (قسمت پنجاه و پنجم)

 قرابت معنایی - رباعی و دوبیتی 1 (قسمت پنجاه و ششم)

قرابت معنایی - رباعی و دوبیتی 1 (قسمت پنجاه و ششم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر1 (قسمت پنجاه و هفتم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر1 (قسمت پنجاه و هفتم)

قرابت معنایی - مائده های زمینی 1 (قسمت پنجاه و هشتم)

قرابت معنایی - مائده های زمینی 1 (قسمت پنجاه و هشتم)

قرابت معنایی - رباعی و دوبیتی2 (قسمت پنجاه و نهم)

قرابت معنایی - رباعی و دوبیتی2 (قسمت پنجاه و نهم)

قرابت معنایی - ادبیات توصیفی و ادبیات تعلیمی 2 (قسمت شصتم)

قرابت معنایی - ادبیات توصیفی و ادبیات تعلیمی 2 (قسمت شصتم)

 قرابت معنایی - سال دوم فصل ادبیات معاصر 2 (قسمت شصت و یکم)

قرابت معنایی - سال دوم فصل ادبیات معاصر 2 (قسمت شصت و یکم)

قرابت معنایی - ادبیات معاصر2 ( قسمت شصت و دوم )

قرابت معنایی - ادبیات معاصر2 ( قسمت شصت و دوم )

قرابت معنایی - مائده های زمینی 2(قسمت شصت و سوم)

قرابت معنایی - مائده های زمینی 2(قسمت شصت و سوم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر3 (قسمت شصت و چهارم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر3 (قسمت شصت و چهارم)

قرابت معنایی - سرود عشق (قسمت شصت و پنجم)

قرابت معنایی - سرود عشق (قسمت شصت و پنجم)

 قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر 4 (قسمت شصت و ششم)

قرابت معنایی - فصل ادبیات معاصر 4 (قسمت شصت و ششم)

 قرابت معنایی - در آن نفس که بمیرم 1 (قسمت شصت و هفتم)

قرابت معنایی - در آن نفس که بمیرم 1 (قسمت شصت و هفتم)

 قرابت معنایی - کیش مهر1 (قسمت شصت و هشتم)

قرابت معنایی - کیش مهر1 (قسمت شصت و هشتم)

 قرابت معنایی - در آن نفس که بمیرم2 (قسمت شصت و نهم)

قرابت معنایی - در آن نفس که بمیرم2 (قسمت شصت و نهم)

 قرابت معنایی - کیش مهر2 (قسمت هفتادم)

قرابت معنایی - کیش مهر2 (قسمت هفتادم)

قرابت معنایی - فصل هشتم- آورده اند که (قسمت هفتاد و یکم)

قرابت معنایی - فصل هشتم- آورده اند که (قسمت هفتاد و یکم)

قرابت معنایی - دل می رود ز دستم 1 (قسمت هفتاد و دوم)

قرابت معنایی - دل می رود ز دستم 1 (قسمت هفتاد و دوم)

قرابت معنایی - کیش مهر3 (قسمت هفتاد و سوم)

قرابت معنایی - کیش مهر3 (قسمت هفتاد و سوم)

 قرابت معنایی - فصل هشتم - حفظ کنیم 1 (قسمت هفتاد و چهارم)

قرابت معنایی - فصل هشتم - حفظ کنیم 1 (قسمت هفتاد و چهارم)

 قرابت معنایی - سال دوم دل می رود ز دستم 2 (قسمت هفتاد و پنجم)

قرابت معنایی - سال دوم دل می رود ز دستم 2 (قسمت هفتاد و پنجم)

 قرابت معنایی - فصل هشتم - حفظ کنیم 2 (قسمت هفتاد و ششم)

قرابت معنایی - فصل هشتم - حفظ کنیم 2 (قسمت هفتاد و ششم)

 قرابت معنایی - کیش مهر4 (قسمت هفتاد و هفت)

قرابت معنایی - کیش مهر4 (قسمت هفتاد و هفت)

 قرابت معنایی - دل می رود ز دستم 3 (قسمت هفتاد و هشتم)

قرابت معنایی - دل می رود ز دستم 3 (قسمت هفتاد و هشتم)

قرابت معنایی - فصل نهم (قسمت هفتاد و نهم)

قرابت معنایی - فصل نهم (قسمت هفتاد و نهم)

قرابت معنایی - سهراب سپهری 1 ( قسمت هشتاد)

قرابت معنایی - سهراب سپهری 1 ( قسمت هشتاد)

قرابت معنایی - سهراب سپهری 2 ( قسمت هشتاد و یکم )

قرابت معنایی - سهراب سپهری 2 ( قسمت هشتاد و یکم )

 قرابت معنایی - منت خدای را 1 (قسمت هشتاد و دوم)

قرابت معنایی - منت خدای را 1 (قسمت هشتاد و دوم)

 قرابت معنایی - فرهنگ و هنر 2 (قسمت هشتاد سوم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر 2 (قسمت هشتاد سوم)

 قرابت معنایی - منت خدای را 2 (قسمت هشتاد و چهارم)

قرابت معنایی - منت خدای را 2 (قسمت هشتاد و چهارم)

 قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 1 ( قسمت هشتاد و پنجم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 1 ( قسمت هشتاد و پنجم)

 قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 2 ( قسمت هشتاد و ششم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 2 ( قسمت هشتاد و ششم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر3 (قسمت هشتاد و هفتم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر3 (قسمت هشتاد و هفتم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی3 ( قسمت هشتاد و هشتم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی3 ( قسمت هشتاد و هشتم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر4 (قسمت هشتاد و نهم)

قرابت معنایی - فرهنگ و هنر4 (قسمت هشتاد و نهم)

 قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی4 ( قسمت نود )

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی4 ( قسمت نود )

قرابت معنایی – ادبیات انقلاب اسلامی – شعر حفظی – ادبیات سال سوم ( قسمت نود و یکم )

قرابت معنایی – ادبیات انقلاب اسلامی – شعر حفظی – ادبیات سال سوم ( قسمت نود و یکم )

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 5 ( قسمت نود و دوم)

قرابت معنایی - قاضی بست و بیهقی 5 ( قسمت نود و دوم)

قرابت معنایی - ادبیات پایداری 1 ( قسمت نود و سوم)

قرابت معنایی - ادبیات پایداری 1 ( قسمت نود و سوم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 2 (قسمت نود و چهارم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 2 (قسمت نود و چهارم)

قرابت معنایی - ادبیات پایداری 2 ( قسمت نود و پنجم)

قرابت معنایی - ادبیات پایداری 2 ( قسمت نود و پنجم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 3 (قسمت نود و ششم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 3 (قسمت نود و ششم)

قرابت معنایی - بانگ جرس و خون خورشید ( قسمت نود و هفتم)

قرابت معنایی - بانگ جرس و خون خورشید ( قسمت نود و هفتم)

 قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 4 (قسمت نود و هشتم)

قرابت معنایی - ادبیات انقلاب اسلامی 4 (قسمت نود و هشتم)

قرابت معنایی - ادبیات جهان ( قسمت نود و نهم)

قرابت معنایی - ادبیات جهان ( قسمت نود و نهم)

قرابت معنایی- شعر- دکتر فاطمه راکعی-سید حسن حسینی (قسمت صد ام)

قرابت معنایی- شعر- دکتر فاطمه راکعی-سید حسن حسینی (قسمت صد ام)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- سه پروانه (قسمت صد و یکم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- سه پروانه (قسمت صد و یکم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- ویس و رامین (قسمت صد و دوم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- ویس و رامین (قسمت صد و دوم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- آفتاب وفا (قسمت صد و سوم)

انواع ادبی- ادبیات عاشقانه- آفتاب وفا (قسمت صد و سوم)

قرابت معنایی- سخن تازه (قسمت صد و چهارم)

قرابت معنایی- سخن تازه (قسمت صد و چهارم)

قرابت معنایی- سخن عشق (قسمت صد و پنجم)

قرابت معنایی- سخن عشق (قسمت صد و پنجم)

قرابت معنایی- فرهنگ و هنر- کبوتر طوق دار (قسمت صد و ششم)

قرابت معنایی- فرهنگ و هنر- کبوتر طوق دار (قسمت صد و ششم)

قرابت معنایی- ادبیات انقلاب اسلامی- شعر حفظی (قسمت صد و هفتم)

قرابت معنایی- ادبیات انقلاب اسلامی- شعر حفظی (قسمت صد و هفتم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و هشتم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و هشتم)

قرابت معنایی- سفرنامه، زندگی نامه و حسب حال- بخارای من ایل من- پیامبر (قسمت صد و نهم)

قرابت معنایی- سفرنامه، زندگی نامه و حسب حال- بخارای من ایل من- پیامبر (قسمت صد و نهم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و دهم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و دهم)

قرابت معنایی- فصل حسب حال و زندگی نام- پیامبر ( قسمت صد و یازدهم)

قرابت معنایی- فصل حسب حال و زندگی نام- پیامبر ( قسمت صد و یازدهم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و دوازدهم)

قرابت معنایی- شعر- پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است (قسمت صد و دوازدهم)

قرابت معنایی- ادبیات عارفانه- موسی و شبان (قسمت صد و سیزدهم)

قرابت معنایی- ادبیات عارفانه- موسی و شبان (قسمت صد و سیزدهم)

قرابت معنایی- ادبیات عارفانه- موسی و شبان ( قسمت صد و چهاردهم)

قرابت معنایی- ادبیات عارفانه- موسی و شبان ( قسمت صد و چهاردهم)

قرابت معنایی- اقلیم عشق (قسمت صد و پانزدهم)

قرابت معنایی- اقلیم عشق (قسمت صد و پانزدهم)

قرابت معنایی- اقلیم عشق (قسمت صد و شانزدهم)

قرابت معنایی- اقلیم عشق (قسمت صد و شانزدهم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

قرابت معنایی - فصل هشتم - حفظ کنیم 1 (قسمت هفتاد و چهارم)

3853 visibility
2 سال قبل
 • فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی درس محور

  فارغ التحصیلان ریاضی - ادبیات فارسی درس محور

 • فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی درس محور

  فارغ التحصیلان تجربی - ادبیات فارسی درس محور

 • فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی درس محور

  فارغ التحصیلان انسانی - ادبیات فارسی درس محور

در این فیلم آموزشی به تدریس شعر فخر الدین عراقی از بخش حفظ کنیم پرداخته می شود. استاد شاپوران ضمن بررسی بیت به بیت درس، مفاهیم ادبی آن را به همراه قرابت های معنایی بیان می کنند. در ادامه نکات مهم تست های کنکور سراسری در اختیار دانش آموزان قرار می گیرند.

keyboard_arrow_down
علی شاپوران

شماره تماس:9121209911

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط