دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
24- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و چهارم)

24- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و چهارم)

22- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و دوم)

22- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و دوم)

1- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت اول)

1- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت اول)

2- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت دوم)

2- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت دوم)

3- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت سوم)

3- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت سوم)

4- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت چهارم)

4- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت چهارم)

5- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت پنجم)

5- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت پنجم)

6- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت ششم)

6- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت ششم)

7- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت هفتم)

7- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت هفتم)

8- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت هشتم)

8- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت هشتم)

9- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت نهم)

9- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت نهم)

10- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت دهم)

10- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت دهم)

11- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت یازدهم)

11- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت یازدهم)

12- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت دوازدهم)

12- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت دوازدهم)

13- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت سیزدهم)

13- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت سیزدهم)

14- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت چهاردهم)

14- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت چهاردهم)

15- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت پانزدهم)

15- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت پانزدهم)

16- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت شانزدهم)

16- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت شانزدهم)

17- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت هفدهم)

17- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت هفدهم)

18- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت هجدهم)

18- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت هجدهم)

19- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت نوزدهم)

19- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت نوزدهم)

20- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیستم)

20- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیستم)

21- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و یکم)

21- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و یکم)

23- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و سوم)

23- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و سوم)

25- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و پنجم)

25- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و پنجم)

26- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و ششم)

26- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و ششم)

27- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و هفتم)

27- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و هفتم)

28- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و هشتم)

28- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و هشتم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

22- ریاضی تجربی – مبحث مشتق (قسمت بیست و دوم)

3911 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

    فارغ التحصیلان تجربی - ریاضی

آموزش مبحث و حل تمرین

keyboard_arrow_down
بابک سادات

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط