دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت اول )

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت اول )

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی  مواد (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی  مواد (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی  مواد (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل اول مخلوط و جدا سازی مواد (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت نهم)

علوم هشتم فصل دوم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی (قسمت نهم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت اول)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت اول)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل سوم از درون اتم چه خبر (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل چهارم تنظیم عصبی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت اول)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت اول)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت نهم)

علوم هشتم فصل پنجم حس و حرکت (قسمت نهم)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل ششم تنظیم هورمونی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت اول)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت اول)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل هفتم الفبای زیست فناوری (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت اول)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت اول)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل هشتم تولید مثل در جانداران (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت اول)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل دوازدهم سنگ ها (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت اول)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل سیزدهم هوازدگی (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت اول)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت اول)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت ششم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت هفتم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل چهاردهم نور و ویژگی های آن (قسمت هشتم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت اول)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت اول)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت دوم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت سوم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت چهارم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت پنجم)

علوم هشتم فصل پانزدهم شکست نور (قسمت پنجم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مرجان وکیلی اقدم

مدرس : علوم مقطع : دوره اول متوسطه پست الکترونیک : marjan312@yahoo.com شماره تماس: 09126214094 شروع فعالیت از سال: 1388 همکاری با آموزشگاه های الغدیر قلم چی ، خانه ریاضی ، مدرسان برتر مدرس محصولات آموزشی تصویری online علوم در خانه ی ریاضی طراحی آزمون موسسه خانه ریاضی تدریس در مدارس سرای دانش ، دانش مفید و کیمیای سعادت

صفحه مدرس

نظرات

آیدا ابوطالبیان

آیدا ابوطالبیان

25 روز قبل

خیلی خوب بود آموزش من برای امتحاناتم استفاده میکنم.

نظرات

مهشید دادوند

مهشید دادوند

2 ماه قبل

فدا مدا خانم وکیلی😍😍😍😍😘😗😙😚

نظرات

علی  حیدری

علی حیدری

5 ماه قبل

الحق که معلم خوبی هستید

نظرات

farbod azizi

farbod azizi

یک سال قبل

عالی

نظرات

حانیه حسینی

حانیه حسینی

یک سال قبل

خیلی عالی بود من تمام این فصل دیدم واقعا شما فوق العاده اید .👏👏👏👏👏👏👏👏👏

نظرات

آزاد رحمانزاده مقدم

آزاد رحمانزاده مقدم

یک سال قبل

ممنون از اساتید گاج

نظرات

Donya* Karimi

Donya* Karimi

یک سال قبل

خیلی ممنون از تدریس خوبتون

نظرات

negin khodayar

negin khodayar

یک سال قبل

سپاس از تدریس عالیتون

نظرات

صالح  صفرپور

صالح صفرپور

یک سال قبل

عالیی

نظرات

mari ....

mari ....

یک سال قبل

ممنون از تدریس خوبتون