دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت اول)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت اول)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت یازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت یازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سیزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سیزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهاردهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهاردهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت پانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت پانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت شانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت شانزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هجدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هجدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نوزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نوزدهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیستم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیستم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت بیست و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی ام)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی ام)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و پنجم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و ششم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و هفتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و هشتم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سی و نهم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهلم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهلم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و یکم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و دوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و سوم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و چهارم)

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهل و چهارم)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

شیمی فارغ التحصیلان واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت سوم)

2894 visibility
2 سال قبل
  • فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

    فارغ التحصیلان ریاضی - شیمی

  • فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

    فارغ التحصیلان تجربی - شیمی

شیمی سوم- فصل اول- نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی (قسمت سوم) در این قسمت از سری فیلم های آموزشی شیمی، استاد نصراللهی پس از به پایان رساندن تدریس مبحث فرمول ترکیب یونی دوتایی، به بررسی نامگذاری ترکیبات یونی مبادرت می فرمایند

keyboard_arrow_down
حسین نصراللهی

مدرس: شیمی کنکور مقطع: کنکور کارشناسی شهر و استان: تهران پست الکترونیکی: h.nasrollahi.66@gmail.com شماره تماس: 09124286618 شروع فعالیت از سال: 1385 به مدت: 10 سال مدال نقره المپیاد شیمی رتبه برتر کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا. همکاری با آموزشگاه های نما ، قلم چی شهرستان های بم و جیرفت ، مبتکران شهرستان بجنورد (پروازی) طراح آزمون های المپیاد آیریسک و الیگام تدریس در مدارس تیزهوشان حلی، فرزانگان و شهیدرجایی، غیرانتفاعی های علامه امینی ،پیوند ادب، سیمای نور، ریحانه الرسول ،دیانت

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط

نظرات

امیر نصیر

امیر نصیر

2 سال قبل

عالی .لطفا در مورد همه ی کتاب ها و بخش های مختلف اونها ویدیو های بیشتری ارائه بدید .با تشکر

driq

دوست عزیز تمام کتب در تمام مقاطع به صورت کامل داخل سایت روزانه در حال بروزرسانیست. با توجه به تولید محتواها در سطح کلان تکمیل ویدیوها تا بهمن ماه به طول می انجامد