دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
محبث keyboard_arrow_left
 • جغرافیا
 • کل کتاب
 • مدلهاى جغرافیایی
 • نقش جغرافیا در مدیریت محیط
 • جغرافیا و آمایش سرزمین
 • نقشه و فرایند تهیۀ آن
 • نمایش شکل زمین
 • کاربرد رایانه در جغرافیا
 • سنجش از دور
 • سیستم هاى اطالعات جغرافیایی
 • ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا
 • سیستم چیست؟
 • راه و روش پژوهش هاى جغرافیایی
 • کنکور سراسری داخل کشور 94
 • کنکور سراسری انسانی داخل کشور 95
بیشتر
کتاب درسی keyboard_arrow_left
 • درس اول
 • کل کتاب
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
 • درس نهم
 • درس دهم
 • درس یازدهم
بیشتر
کنکوری keyboard_arrow_left
 • پیش دانشگاهی
بیشتر
آزمون ها keyboard_arrow_left
 • آزمون سراسری گاج نوروز 98
 • آزمون سراسری گاج 23 فروردین
 • آزمون سراسری گاج 3 اسفند
 • آزمون سراسری گاج 5 بهمن
 • آزمون سراسری گاج 21 دی
 • آزمون سراسری گاج 30 آذر
 • آزمون سراسری گاج 2 آذر
 • آزمون سراسری گاج 16 آذر
 • آزمون سراسری گاج 19 بهمن
 • آزمون سراسری گاج 17 اسفند
بیشتر