دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
محبث keyboard_arrow_left
 • کل کتاب
 • احتمال
 • توابع و معادلات
 • اندازه گیرى و مدل سازى
 • جامعه و نمونه
 • متغیرهاى تصادفى
 • دسته بندى داده ها و جدول فراوانى
 • نمودارها و تحلیل داده ها
 • شاخص هاى مرکزى
 • شاخص هاى پراکندگى
 • مشتق توابع
 • کاربردهای مشتق
 • هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم
 • انتگرال
 • قدر مطلق
 • روش حل معادلات قدر مطلقی
 • روش حل نامعادلات قدر مطلقی
 • تابع جزء صحیح
 • رسم توابع قدر مطلقی
 • روش تشخیص تابع
 • روش های تعیین دامنه
 • اعمال جبری روی تابع
 • تابع مرکب
 • روش های محاسبه (fx)
 • تابع یک به یک
 • تابع معکوس
 • حد و پیوستگی
 • رفع ابهام صفر صفرم
 • رفع ابهام بی نهایت بی نهایت
 • رفع ابهام بی نهایت منهای بی نهایت
 • دنباله ها
 • همگرایی و واگرایی دنباله ها
 • کران داری و بی کرانی دنباله ها
 • صعودی یا نزولی بودن دنباله ها
 • مجانب
 • مجانب افقی
 • مجانب مایل
 • دستگاه های دو معادله دو مجهولی درجه اول
 • دستگاه های سه معادله سه مجهولی درجه اول
 • مفهوم مشتق
 • ماتریس
 • نقطه و خط
 • مشتق توابع نمائی
 • مشتق توابع بالاتر
 • تعیین نقاط ناپیوستگی یک تابع
 • آنالیز ترکیبی
 • لگاریتم و تابع نمایی و پدیده رشد
 • تصاعد هندسی
 • تصاعد حسابی
 • روابط بین ضریب و ریشه های معادله درجه دوم
 • روش حل معادلات کسری گویا و گنگ
 • روش حل نامعادلات جبری
 • روش تعیین علامت
 • روش حل معادلات درجه2 کامل وناقص
 • مثلثات
 • قانون سینوس و کسینوس
 • فرمول های کمان های 2 برابر
 • روش حل معادلات مثلثاتی
 • هذلولی
 • توابع درجه سوم
 • فرمول های کمان مرکب
 • آمار
 • معادلات بیضی
 • تابع هموگرافیک
 • تابع درجه سوم
 • تابع درجه دوم
 • سهمی
 • جهت تقعر و نقطه عطف
 • مقادیر اکسترمم مطلق
 • دایره
 • نقاط اکسترمم نسبی
 • نقاط بحرانی
 • معادلات خطوط مماس و قائم بر منحنی از نقطه ای واقع بر منحنی
 • روش تعیین مختصات و نقطه
 • روش رسم نمودار به کمک انتقال
 • مشتق
 • مشتق ساده سازی
 • مشتق پذیری تابع در یک نقطه
 • آهنگ متوسط مشتق
بیشتر
کتاب درسی keyboard_arrow_left
 • فصل اول
 • کل کتاب
 • فصل دوم
 • فصل سوم
 • فصل چهارم
 • فصل پنجم
 • فصل ششم
بیشتر
کنکوری keyboard_arrow_left
 • پیش دانشگاهی
 • دوم دبیرستان
بیشتر
آزمون ها keyboard_arrow_left
 • آزمون سراسری گاج 30 آذر
 • آزمون سراسری گاج نوروز 98
 • آزمون سراسری گاج 21 دی
 • آزمون سراسری گاج 23 فروردین
 • آزمون سراسری گاج 19 بهمن
 • آزمون سراسری گاج 5 بهمن
 • آزمون سراسری گاج 3 اسفند
 • آزمون سراسری گاج 17 اسفند
 • آزمون سراسری گاج 2 آذر
 • آزمون سراسری گاج 16 آذر
بیشتر