دسته‌بندی keyboard_arrow_down
search clear
keyboard_arrow_right بازگشت
keyboard_arrow_left
فعل مقاربه - تست کنکوری (قسمت سوم)

فعل مقاربه - تست کنکوری (قسمت سوم)

تست فعل مقاربه(قسمت چهل و هفت)

تست فعل مقاربه(قسمت چهل و هفت)

تست فعل مقاربه(قسمت چهل و هشت)

تست فعل مقاربه(قسمت چهل و هشت)

قواعد -توابع(قسمت چهل و نه)

قواعد -توابع(قسمت چهل و نه)

تست توابع(قسمت پنجاه)

تست توابع(قسمت پنجاه)

تست  توابع(پنجاه ویک)

تست توابع(پنجاه ویک)

قواعدتوابع تست های صفت(پنجاه و دوم)

قواعدتوابع تست های صفت(پنجاه و دوم)

توابع تست های صفت(پنجاه وسوم)

توابع تست های صفت(پنجاه وسوم)

قواعد توابع بدل(پنجاه و چهار)

قواعد توابع بدل(پنجاه و چهار)

قواعد توابع عطف بیان (قسمت پنجاه وپنج)

قواعد توابع عطف بیان (قسمت پنجاه وپنج)

قواعدتوابع معطوف(قسمت پنجاه وششم)

قواعدتوابع معطوف(قسمت پنجاه وششم)

قواعد توابع معطوف(قسمت پنجاه و هفت)

قواعد توابع معطوف(قسمت پنجاه و هفت)

قواعد توابع معطوف(قسمت پنجاه و هشتم)

قواعد توابع معطوف(قسمت پنجاه و هشتم)

قواعد-توابع تاکید موکد(قسمت پنجاه ونهم)

قواعد-توابع تاکید موکد(قسمت پنجاه ونهم)

قواعدتوابع تاکید موکد(قسمت شصتم)

قواعدتوابع تاکید موکد(قسمت شصتم)

تست توابع(شصت ویکم)

تست توابع(شصت ویکم)

قواعد-تست توابع(قسمت شصت و دوم)

قواعد-تست توابع(قسمت شصت و دوم)

-قواعد- اسلوب تعجب(شصت و سه)

-قواعد- اسلوب تعجب(شصت و سه)

قواعد- اسلوب تعجب(قسمت شصت و چهار)

قواعد- اسلوب تعجب(قسمت شصت و چهار)

قواعد- اسلوب تعجب(شصت و پنجم)

قواعد- اسلوب تعجب(شصت و پنجم)

قواعد اسلوب تعجب(قسمت شصت و ششم)

قواعد اسلوب تعجب(قسمت شصت و ششم)

قواعد- اسلوب تعجب تست ها(قسمت شصت و هفت)

قواعد- اسلوب تعجب تست ها(قسمت شصت و هفت)

قواعد اسلوب تعجب تست ها(قسمت شصت و هشت)

قواعد اسلوب تعجب تست ها(قسمت شصت و هشت)

قواعداسلوب تعجب تست ها(قسمت شصت ونه)

قواعداسلوب تعجب تست ها(قسمت شصت ونه)

قواعداسلوب مد و ذم(قسمت هفتاد)

قواعداسلوب مد و ذم(قسمت هفتاد)

قواعد- اسلوب مد و ذم(قسمت هفتاد و یک)

قواعد- اسلوب مد و ذم(قسمت هفتاد و یک)

قواعد- اسلوب مدح و ذم(قسمت هفتاد دو)

قواعد- اسلوب مدح و ذم(قسمت هفتاد دو)

قواعدعوامل مفعول به اغراء و تخزیر(هفتاد وسه)

قواعدعوامل مفعول به اغراء و تخزیر(هفتاد وسه)

قواعدعوامل مفعول به اغراء و تخزیر(قسمت هفتاد وچهار)

قواعدعوامل مفعول به اغراء و تخزیر(قسمت هفتاد وچهار)

قواعدعوامل مفعول به اغراء و تخزیر(قسمت هفتادوپنج)

قواعدعوامل مفعول به اغراء و تخزیر(قسمت هفتادوپنج)

قواعدتست ها عوامل مفعول به اغراو تخذیر(قسمت هفتادوشش)

قواعدتست ها عوامل مفعول به اغراو تخذیر(قسمت هفتادوشش)

قواعدتست ها عوامل مفعول به اغراو تخذیر(هفتادوهفت)

قواعدتست ها عوامل مفعول به اغراو تخذیر(هفتادوهفت)

مفعول مطلق عددی به همراه تست (قسمت هفتاد و هشت)

مفعول مطلق عددی به همراه تست (قسمت هفتاد و هشت)

قواعد-مفعول مطلق عددی به همراه تست(هفتادونه)

قواعد-مفعول مطلق عددی به همراه تست(هفتادونه)

قواعدمفعول مطلق عددی به همراه تست(قسمت هشتاد)

قواعدمفعول مطلق عددی به همراه تست(قسمت هشتاد)

قواعد مفعول له لاجله(قسمت هشتادویک)

قواعد مفعول له لاجله(قسمت هشتادویک)

قواعدمفعول له لاجله(هشتاد دو)

قواعدمفعول له لاجله(هشتاد دو)

قواعد مفهوم له لاجله تست ها(هشتادوسه)

قواعد مفهوم له لاجله تست ها(هشتادوسه)

قواعدحال حال مفرد  حال جمله(قسمت هشتادوچهار)

قواعدحال حال مفرد حال جمله(قسمت هشتادوچهار)

قواعدحال حال مفرد حال جمله(هشتادوپنج)

قواعدحال حال مفرد حال جمله(هشتادوپنج)

قواعدحال جمله اسمیه مثالها(هشتادوشش)

قواعدحال جمله اسمیه مثالها(هشتادوشش)

قواعد حال جمله اسمیه مثالها(هشتادوهفت)

قواعد حال جمله اسمیه مثالها(هشتادوهفت)

قواعدحال جمله اسمیه مثالها(قسمت هشتادوهشت)

قواعدحال جمله اسمیه مثالها(قسمت هشتادوهشت)

 قواعدحال جمله اسمیه مثالها(قسمت هشتادونه)

قواعدحال جمله اسمیه مثالها(قسمت هشتادونه)

قواعدحال تست ها(قسمت نود)

قواعدحال تست ها(قسمت نود)

قواعد حال تست ها(قسمت نود ویک)

قواعد حال تست ها(قسمت نود ویک)

قواعدحال تست ها(قسمت نود ودو)

قواعدحال تست ها(قسمت نود ودو)

قواعدحال تست ها(قسمت نود وسه)

قواعدحال تست ها(قسمت نود وسه)

قواعدتمیز و نوع آن - تمیز مفرد و در تمیز جمله(قسمت نودوچهار)

قواعدتمیز و نوع آن - تمیز مفرد و در تمیز جمله(قسمت نودوچهار)

قواعد تمیز و نوع آن  تمیز مفرد و در تمیز جمله(قسمت نود وپنج)

قواعد تمیز و نوع آن تمیز مفرد و در تمیز جمله(قسمت نود وپنج)

قواعد تمیز و نوع آن تمیز مفرد و در تمیز جمله(قسمت نود وشش)

قواعد تمیز و نوع آن تمیز مفرد و در تمیز جمله(قسمت نود وشش)

قواعد تمیز و نوع آن  تمیز مفرد و در تمیز جمله(قسمت نود و هفت)

قواعد تمیز و نوع آن تمیز مفرد و در تمیز جمله(قسمت نود و هفت)

قواعد قسمت دوم تمیز و نوع آن تمیز مفرد در تمیز جمله(قسمت نود وهشت)

قواعد قسمت دوم تمیز و نوع آن تمیز مفرد در تمیز جمله(قسمت نود وهشت)

تست مربوط به تمیز(قسمت نود ونه)

تست مربوط به تمیز(قسمت نود ونه)

قواعد تست مربوط به تمیز(قسمت صد)

قواعد تست مربوط به تمیز(قسمت صد)

قواعدقسمت اول اسلوب استثنا مستثنی متصل  ومستثنی مفرع(قسمت صدویک)

قواعدقسمت اول اسلوب استثنا مستثنی متصل ومستثنی مفرع(قسمت صدویک)

قسمت اول اسلوب استثنا مستثنی متصل  ومستثنی مفرع(قسمت صد و دو)

قسمت اول اسلوب استثنا مستثنی متصل ومستثنی مفرع(قسمت صد و دو)

قواعدقسمت دوم اسلوب مستثنی متصل(قسمت صد وسه)

قواعدقسمت دوم اسلوب مستثنی متصل(قسمت صد وسه)

قواعدقسمت دوم اسلوب مستثنی متصل(قسمت صد و چهار)

قواعدقسمت دوم اسلوب مستثنی متصل(قسمت صد و چهار)

قواعدقسمت سوم اسلوب مستثن متصل و مستثنی مفرع تست ها(قسمت صدو پنج)

قواعدقسمت سوم اسلوب مستثن متصل و مستثنی مفرع تست ها(قسمت صدو پنج)

قواعدقسمت سوم اسلوب مستثن متصل و مستثنی مفرع تست ها(قسمت صد و شش)

قواعدقسمت سوم اسلوب مستثن متصل و مستثنی مفرع تست ها(قسمت صد و شش)

قواعدقسمت سوم اسلوب مستثن متصل و مستثنی مفرع تست ها(قسمت صد و هفت)

قواعدقسمت سوم اسلوب مستثن متصل و مستثنی مفرع تست ها(قسمت صد و هفت)

قواعد منادی و انواع آن(قسمت صدو هشت)

قواعد منادی و انواع آن(قسمت صدو هشت)

قواعد منادی و انواع آن(قسمت صد و نه)

قواعد منادی و انواع آن(قسمت صد و نه)

قواعد منادی و انواع آن(قسمت صدو ده)

قواعد منادی و انواع آن(قسمت صدو ده)

قواعد تست منادی(قسمت صد و یازده)

قواعد تست منادی(قسمت صد و یازده)

play
00:00 / 00:00
clear

شبکه اجتماعی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

قواعدحال جمله اسمیه مثالها(قسمت هشتادونه)

253 visibility
یک سال قبل
  • کنکور انسانی - عربی اختصاصی

    کنکور انسانی - عربی اختصاصی

در این فیلم آموزشی از عربی اختصاصی استاد قربان پور به ادامه ی نکات تستی مرتبط با مبحث حال و انواعش که مقداری از آنها در قسمت قبل عنوان شد می پردازند . و برای فهم بهتر دانش آموزان از این نکات برای آنها مثال هایی عنوان می گردد . سپس تست کنکوری مرتبط با هر کدام بررسی می شود.

keyboard_arrow_down
اسرافیل قربان پور

مدرس: عربی مقطع: پایه و پیش دانشگاهی- کنکور شهر و استان: تهران پست الکترونیک: parsa.gh1115@gmail.com شماره تماس: 09191393641 آدرس وبلاگ: parsanoor.blogfa.com شروع فعالیت از سال: 1377 به مدت: 18 سال همکاری با آموزشگا ه های علامه حلّی ، علوی ، فرهنگسازان ، گاج مدرس محصولات آموزشی تصویری اختصاصی خانه آموزش طراح آزمون های قلم چی ، فرزانگان و میثاق مدارس مطرح علامه حلّی پیش دانشگاهی تالیف کتاب های کنکور ویژه رشته ریاضی و تجربی و ... (عمومی بجز انسانی) مجله اختصاصی آلامال ، مجله 100 استاد پاسخ کنکور

صفحه مدرس

لیست ویدئو های مرتبط