حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)
47
یک ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

64

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مجموعه ها
حل نمونه سؤال مجموعه ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

39

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال معادله درجه 2
حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

1- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت اول)
1- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

352

تعداد پسندیدن

4

15- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت پانزدهم)
15- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

128

تعداد پسندیدن

0

11- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت یازدهم)
11- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

0

9- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت نهم)
9- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت نهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

0

7- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت هفتم)
7- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت هفتم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

0

13- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت سیزدهم)
13- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

0

6-فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت ششم)
6-فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت ششم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

140

تعداد پسندیدن

0

4- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت چهارم)
4- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت چهارم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

149

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
دهم ریاضی - هندسه (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید