حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)
19
3 روز قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مجموعه ها
حل نمونه سؤال مجموعه ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

16

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال معادله درجه 2
حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

1- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت اول)
1- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

262

تعداد پسندیدن

3

5- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت پنجم)
5- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت پنجم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

139

تعداد پسندیدن

1

12- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت دوازدهم)
12- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت دوازدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

0

4- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت چهارم)
4- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت چهارم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

0

3- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت سوم)
3- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت سوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

0

9- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت نهم)
9- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت نهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

13- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت سیزدهم)
13- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

0

11- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت یازدهم)
11- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
دهم ریاضی - هندسه (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید