حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)
93
3 ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

247

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

160

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال مجموعه ها
حل نمونه سؤال مجموعه ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

5

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال معادله درجه 2
حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

1- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت اول)
1- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

510

تعداد پسندیدن

6

15- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت پانزدهم)
15- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت پانزدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

0

11- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت یازدهم)
11- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت یازدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

217

تعداد پسندیدن

0

9- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت نهم)
9- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت نهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

0

7- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت هفتم)
7- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت هفتم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

1

13- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت سیزدهم)
13- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت سیزدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

1

6-فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت ششم)
6-فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت ششم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

184

تعداد پسندیدن

0

12- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت دوازدهم)
12- فصل دوم: مبحث مساحت ( قسمت دوازدهم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

201

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
دهم ریاضی - هندسه (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید