حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)
17
3 روز قبل
حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مجموعه ها
حل نمونه سؤال مجموعه ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال معادله درجه 2
حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت اول)
1- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت اول)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

240

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت هشتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

262

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

183

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

327

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

178

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت ششم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

216

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

189

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
دهم ریاضی - ریاضی (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید