حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)
40
یک ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

132

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

104

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

43

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت اول)
1- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت اول)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

361

تعداد پسندیدن

7

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

211

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت هشتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

306

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت اول)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

374

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت ششم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

253

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت نهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم _ دنباله حسابی و هندسی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

208

تعداد پسندیدن

2

حسابان - تست از دنباله حسابی
حسابان - تست از دنباله حسابی

سوم ریاضی - حسابان

علی حسن زاده

علی حسن زاده
تعداد بازدید

46

تعداد پسندیدن

0

حسابان - نکته از دنباله حسابی
حسابان - نکته از دنباله حسابی

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

37

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
دهم ریاضی - ریاضی (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید