حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)
89
3 ماه قبل
حل نمونه سؤال ، چگالی
حل نمونه سؤال ، چگالی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

152

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال فشار مایعات_2
حل نمونه سؤال فشار مایعات_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

171

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال ، فشار مایعات
حل نمونه سؤال ، فشار مایعات

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

210

تعداد پسندیدن

5

حل نمونه سؤال تبدیل واحد
حل نمونه سؤال تبدیل واحد

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

118

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

119

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)
حل نمونه سؤال فشار مایعات (2)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

145

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2
حل نمونه سؤال، کار و انرژی_2

دهم ریاضی - فیزیک (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

1

1- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت اول)
1- فصل اول: مبحث دنباله حسابی (قسمت اول)

دهم تجربی - ریاضی (1)

حسین کعبی

حسین کعبی
تعداد بازدید

421

تعداد پسندیدن

8

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و سوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

295

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و دوم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

455

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و هشتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

269

تعداد پسندیدن

6

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و نهم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

376

تعداد پسندیدن

4

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و هفتم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

315

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و ششم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

269

تعداد پسندیدن

1

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و پنجم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

276

تعداد پسندیدن

2

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت سی ام)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

271

تعداد پسندیدن

5

فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : درس چهارم - دنباله حسابی و هندسی (قسمت بیست و چهارم)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

سعید صفریان

سعید صفریان
تعداد بازدید

272

تعداد پسندیدن

2

حسابان - تست از دنباله حسابی
حسابان - تست از دنباله حسابی

سوم ریاضی - حسابان

علی حسن زاده

علی حسن زاده
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

حسابان - نکته از دنباله حسابی
حسابان - نکته از دنباله حسابی

سوم ریاضی - حسابان

حسین اصفهانی

حسین اصفهانی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
دهم ریاضی - ریاضی (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید