هندسه1: چند ضلعی (قسمت هشتم)

کنکور ریاضی - هندسه
20
2 روز قبل
هندسه1: چند ضلعی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت چهارم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت ششم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت نهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت نهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

22

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت هفتم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت پنجم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

هندسه1: چند ضلعی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1: چند ضلعی (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

11

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

125

تعداد پسندیدن

0

هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت دوازدهم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه 1 : چند ضلعی (قسمت دوازدهم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

10

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت دوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

0

هندسه - مبحث از خم ساده تا چند ضلعی - لوح قلم
هندسه - مبحث از خم ساده تا چند ضلعی - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

19

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید