ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و پنجم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)
18
3 روز قبل
ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و هفتم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

1

ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و ششم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و چهارم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی وپنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی وپنجم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

72

تعداد پسندیدن

0

1 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

33حسابان - بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
33حسابان - بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و سوم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

95

تعداد پسندیدن

3

3 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت سوم - لوح قلم
3 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

2 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت دوم - لوح قلم
2 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

آمار: تست کلی (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
آمار: تست کلی (قسمت سی و پنجم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: مقادیر تعریف نشده (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: مقادیر تعریف نشده (قسمت سی و نهم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: عبارت های گویا (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: عبارت های گویا (قسمت سی و چهارم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: مقادیر تعریف نشده (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: مقادیر تعریف نشده (قسمت سی و هشتم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

آمار: تست واریانس (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار: تست واریانس (قسمت سی و دوم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و سوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و یکم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و دوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول : جمع و تفریق عددهای گویا (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول : جمع و تفریق عددهای گویا (قسمت سی ام)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : کار در کلاس (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : کار در کلاس (قسمت بیست و پنجم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

63

تعداد پسندیدن

0

1 - گسسته - مبحث بزرگترین مقسوم علیه مشترک - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث بزرگترین مقسوم علیه مشترک - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

آمار: تست مشخصه های پراکندگی (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
آمار: تست مشخصه های پراکندگی (قسمت سی و یکم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

45

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید