فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و پنجم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)
53
یک ماه قبل
فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و چهارم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی وپنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل یک : بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی وپنجم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

99

تعداد پسندیدن

0

1 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

33حسابان - بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
33حسابان - بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک (قسمت سی و سوم)

سوم ریاضی - حسابان

رامین مولایی

رامین مولایی
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

3

2 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت دوم - لوح قلم
2 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت دوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

3 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت سوم - لوح قلم
3 - گسسته - مبحث کوچکترین مضرب مشترک - قسمت سوم - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

71

تعداد پسندیدن

0

آمار: تست کلی (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
آمار: تست کلی (قسمت سی و پنجم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و پنجم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

آمار - فصل پنجم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
آمار - فصل پنجم (قسمت اول)

کنکور ریاضی - ریاضیات

استاد عزیزی

استاد عزیزی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

6

آمار: تست واریانس (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار: تست واریانس (قسمت سی و دوم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی  و سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و سوم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی  و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و چهارم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و یکم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و دوم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

بخش چهارم : فصل دوم : بودجه و مالی دولت (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
بخش چهارم : فصل دوم : بودجه و مالی دولت (قسمت سی و پنجم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و نهم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

30

تعداد پسندیدن

0

 بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و هشتم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و هفتم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

34

تعداد پسندیدن

0

بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و ششم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

1

1 - گسسته - مبحث بزرگترین مقسوم علیه مشترک - قسمت اول - لوح قلم
1 - گسسته - مبحث بزرگترین مقسوم علیه مشترک - قسمت اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید