ریاضی : فصل اول: مقادیر تعریف نشده (قسمت سی و هشتم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)
24
3 روز قبل
ریاضی : فصل اول: مقادیر تعریف نشده (قسمت سی و نهم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: مقادیر تعریف نشده (قسمت سی و نهم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

1- مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

3

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت اول)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

55

تعداد پسندیدن

2

درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت هشتم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

1

ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و هفتم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

20

تعداد پسندیدن

1

ریاضی : فصل اول: عبارت های گویا (قسمت سی و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: عبارت های گویا (قسمت سی و چهارم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و ششم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و ششم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: مضرب مشترک (قسمت سی و پنجم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت دوم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت سوم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

54

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت چهارم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

1

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت پنجم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت هفتم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت ششم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

48

تعداد پسندیدن

2

درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت اول)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

1- موج و انواع آن - تعریف موج (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- موج و انواع آن - تعریف موج (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

381

تعداد پسندیدن

11

آمار: تست کلی (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
آمار: تست کلی (قسمت سی و پنجم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

59

تعداد پسندیدن

0

آمار: تست واریانس (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار: تست واریانس (قسمت سی و دوم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و سوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و دوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید