فصل اول: مقادیر تعریف نشده (قسمت سی و هشتم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)
57
یک ماه قبل
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت اول)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

3

 بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول: فصل چهارم: آشنایی با شاخص های اقتصادی (قسمت سی و هشتم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

31

تعداد پسندیدن

0

 مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

4

درس پنجم - منطق - اقسام تعریف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس پنجم - منطق - اقسام تعریف (قسمت اول)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

درس پنجم : اقسام تعریف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس پنجم : اقسام تعریف (قسمت اول)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

21

تعداد پسندیدن

0

درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت هشتم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

94

تعداد پسندیدن

1

آمار: تست واریانس (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
آمار: تست واریانس (قسمت سی و دوم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

138

تعداد پسندیدن

0

آمار: تست کلی (قسمت سی و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
آمار: تست کلی (قسمت سی و پنجم)

کنکور انسانی - ریاضی

کورش داوودی

کورش داوودی
تعداد بازدید

70

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و یکم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و دوم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

25

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی  و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و چهارم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

27

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی  و سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و سوم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت سوم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت هفتم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

89

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت ششم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

80

تعداد پسندیدن

2

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت پنجم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

93

تعداد پسندیدن

1

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت چهارم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

100

تعداد پسندیدن

1

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت دوم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت اول)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

109

تعداد پسندیدن

0

1- موج و انواع آن - تعریف موج (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
1- موج و انواع آن - تعریف موج (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

477

تعداد پسندیدن

12

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید