فصل اول: عبارت های گویا (قسمت سی و چهارم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)
119
3 ماه قبل
 فصل اول : عبارت های گویا (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های گویا (قسمت چهارم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

101

تعداد پسندیدن

0

 فصل اول : عبارت های گویا (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های گویا (قسمت سوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

131

تعداد پسندیدن

1

 فصل اول : عبارت های گویا (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های گویا (قسمت پنجم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

 فصل اول : عبارت های گویا (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های گویا (قسمت دوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

143

تعداد پسندیدن

2

4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم
4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

2

4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم
4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

115

تعداد پسندیدن

2

1-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت اول
1-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت اول

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

221

تعداد پسندیدن

4

1 - ریاضی اول - فصل هفتم - مبحث ساده کردن عبارت های گویا و تقسیم چند جمله ای ها - قسمت اول - گزینه دو
1 - ریاضی اول - فصل هفتم - مبحث ساده کردن عبارت های گویا و تقسیم چند جمله ای ها - قسمت او ...

کنکور انسانی - ریاضی

تارا نوری زاده

تارا نوری زاده
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

0

فصل اول : عبارت های جبری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های جبری (قسمت اول)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

301

تعداد پسندیدن

4

1- فصل هفتم- عبارت های گویا (قسمت اول)
1- فصل هفتم- عبارت های گویا (قسمت اول)

نهم - ریاضی

علی اصفهانی

علی اصفهانی
تعداد بازدید

205

تعداد پسندیدن

3

8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم
8-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هشتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

229

تعداد پسندیدن

1

10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم
10-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

389

تعداد پسندیدن

2

9-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت نهم
9-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت نهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

196

تعداد پسندیدن

3

5-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت پنجم
5-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت پنجم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

1

3-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت سوم
3-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت سوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

197

تعداد پسندیدن

2

6-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت ششم
6-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت ششم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

176

تعداد پسندیدن

1

2-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوم
2-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

235

تعداد پسندیدن

4

12-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوازدهم
12-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

169

تعداد پسندیدن

1

11-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت یازدهم
11-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت یازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

198

تعداد پسندیدن

2

7-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هفتم
7-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هفتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

175

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید