ریاضی : فصل اول: عبارت های گویا (قسمت سی و چهارم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)
24
3 روز قبل
 فصل اول : عبارت های گویا (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های گویا (قسمت چهارم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

18

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا  (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و دوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا  (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و یکم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

13

تعداد پسندیدن

0

ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا  (قسمت سی و سوم)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول: ساده کردن عبارت های گویا (قسمت سی و سوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

 فصل اول : عبارت های گویا (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های گویا (قسمت اول)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

1

 فصل اول : عبارت های گویا (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های گویا (قسمت دوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

 فصل اول : عبارت های گویا (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های گویا (قسمت سوم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

24

تعداد پسندیدن

0

4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم
4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

105

تعداد پسندیدن

2

4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم
4-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت چهارم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

2

1-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت اول
1-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت اول

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

124

تعداد پسندیدن

3

فصل اول : عبارت های جبری (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : عبارت های جبری (قسمت اول)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

محمد فاضل پور

محمد فاضل پور
تعداد بازدید

173

تعداد پسندیدن

4

ریاضی : فصل اول : جمع و تفریق عددهای گویا (قسمت سی ام)
تگ دکتر آی کیو
ریاضی : فصل اول : جمع و تفریق عددهای گویا (قسمت سی ام)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)

علیرضا قاسمی

علیرضا قاسمی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

9-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت نهم
9-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت نهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

102

تعداد پسندیدن

2

7-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هفتم
7-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت هفتم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

83

تعداد پسندیدن

0

5-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت پنجم
5-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت پنجم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

1

3-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت سوم
3-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت سوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

111

تعداد پسندیدن

2

6-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت ششم
6-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت ششم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

1

2-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوم
2-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

112

تعداد پسندیدن

2

11-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت یازدهم
11-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت یازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

2

12-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوازدهم
12-فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری - قسمت دوازدهم

دهم ریاضی - ریاضی (1)

محمد رضایی

محمد رضایی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

1

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید