هندسه1: چند ضلعی (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه
89
یک ماه قبل
هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
هندسه1:مفاهیم اولیه (قسمت سوم)

کنکور ریاضی - هندسه

پیمان فضلی

پیمان فضلی
تعداد بازدید

98

تعداد پسندیدن

2

فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت دوم)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

234

تعداد پسندیدن

0

فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)

کنکور ریاضی - هندسه

سعید بنی هاشمی

سعید بنی هاشمی
تعداد بازدید

214

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت سوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

4

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

67

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم: معرفی چند ضلعی (قسمت دوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

محسن حاجی پور

محسن حاجی پور
تعداد بازدید

73

تعداد پسندیدن

2

هندسه - مبحث از خم ساده تا چند ضلعی - لوح قلم
هندسه - مبحث از خم ساده تا چند ضلعی - لوح قلم

کنکور ریاضی - هندسه

حسین منافی

حسین منافی
تعداد بازدید

47

تعداد پسندیدن

0

3- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت سوم)
3- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت سوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

126

تعداد پسندیدن

0

1- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت اول)
1- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت اول)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

215

تعداد پسندیدن

1

2- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت دوم)
2- فصل اول: خم ها و چند ضلعی ها ( قسمت دوم)

دهم ریاضی - هندسه (1)

یاران رزمی

یاران رزمی
تعداد بازدید

121

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)
فصل سوم : چند ضلعی ها (قسمت اول)

هشتم - ریاضی

یک معلم

یک معلم
تعداد بازدید

15

تعداد پسندیدن

0

هندسه 2 پایه-فصل دوم - چهار ضلعی محاطی
هندسه 2 پایه-فصل دوم - چهار ضلعی محاطی

کنکور ریاضی - هندسه

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

فصل چهارم :  تقارن و چند ضلعی (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : تقارن و چند ضلعی (قسمت سوم)

پنجم - ریاضی

حمیده عبیری

حمیده عبیری
تعداد بازدید

12

تعداد پسندیدن

0

هندسه2پایه- فصل دوم-تعریف و آشنایی با چند مفهوم در دایره
هندسه2پایه- فصل دوم-تعریف و آشنایی با چند مفهوم در دایره

کنکور ریاضی - هندسه

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

53

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم :  تقارن و چند ضلعی (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : تقارن و چند ضلعی (قسمت هفتم)

پنجم - ریاضی

حمیده عبیری

حمیده عبیری
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم :  تقارن و چند ضلعی (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : تقارن و چند ضلعی (قسمت پنجم)

پنجم - ریاضی

حمیده عبیری

حمیده عبیری
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم :  تقارن و چند ضلعی (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : تقارن و چند ضلعی (قسمت اول)

پنجم - ریاضی

حمیده عبیری

حمیده عبیری
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم :  تقارن و چند ضلعی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : تقارن و چند ضلعی (قسمت شانزدهم)

پنجم - ریاضی

حمیده عبیری

حمیده عبیری
تعداد بازدید

36

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید