حل نمونه سؤال، کار و انرژی

دهم ریاضی - فیزیک (1)
119
3 ماه قبل
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع
حل نمونه سؤال سهمی و انتقال توابع

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

247

تعداد پسندیدن

2

حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز
حل نمونه سؤال مساحت و نیمساز

دهم ریاضی - هندسه (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

92

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال دنباله ها
حل نمونه سؤال دنباله ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

159

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال مجموعه ها
حل نمونه سؤال مجموعه ها

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

97

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال معادله درجه 2
حل نمونه سؤال معادله درجه 2

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

1

حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)
حل نمونه سؤال دنباله حسابی (عددی)

دهم ریاضی - ریاضی (1)

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

88

تعداد پسندیدن

1

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت چهارم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

853

تعداد پسندیدن

17

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت سوم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

874

تعداد پسندیدن

21

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت اول)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

1845

تعداد پسندیدن

54

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت پنجم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

708

تعداد پسندیدن

12

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هفتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

634

تعداد پسندیدن

10

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت ششم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

663

تعداد پسندیدن

10

فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هشتم)
تگ دکتر آی کیو
فصل دوم: انرژی و کار (قسمت هشتم)

دهم ریاضی - فیزیک (1)

آرتا محمدعلی خانی

آرتا محمدعلی خانی
تعداد بازدید

563

تعداد پسندیدن

9

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت شانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت شانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

81

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت چهاردهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت چهاردهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت پانزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت پانزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

108

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت هفدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت هفدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت هجدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت هجدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

77

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت نوزدهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : حل تست کار و انرژی (قسمت نوزدهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

عباس فتوحی

عباس فتوحی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

حل نمونه سؤال، کار و انرژی
دهم ریاضی - فیزیک (1)

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید