فصل اول: مقادیر تعریف نشده (قسمت سی و نهم)

دهم انسانی - ریاضی و آمار (1)
128
3 ماه قبل
 مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت اول)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

347

تعداد پسندیدن

5

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت اول)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

917

تعداد پسندیدن

3

درس پنجم - منطق - اقسام تعریف (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس پنجم - منطق - اقسام تعریف (قسمت اول)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

86

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت سوم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

586

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت هفتم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت هفتم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

674

تعداد پسندیدن

0

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت ششم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت ششم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

1125

تعداد پسندیدن

2

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت پنجم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت پنجم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

595

تعداد پسندیدن

1

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت چهارم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت چهارم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

1066

تعداد پسندیدن

1

درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
درس سوم : تعریف و دنیای مفاهیم (قسمت دوم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

656

تعداد پسندیدن

0

درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
درس دوم : چگونه تعریف می کنیم (قسمت اول)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

1069

تعداد پسندیدن

2

 مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت سوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

275

تعداد پسندیدن

3

 مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت دوم)
تگ دکتر آی کیو
مقادیر اکسترمم مطلق (قسمت دوم)

کنکور تجربی - ریاضی

استاد دکتر بیگی

استاد دکتر بیگی
تعداد بازدید

238

تعداد پسندیدن

4

1- آمار از ریاضی اول متوسطه (قسمت اول)
1- آمار از ریاضی اول متوسطه (قسمت اول)

نهم - ریاضی

کریم اصغری

کریم اصغری
تعداد بازدید

141

تعداد پسندیدن

2

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی  و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و چهارم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

61

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی  و سوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و سوم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و یکم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و یکم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

0

بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و دوم)
تگ دکتر آی کیو
بخش اول : فصل سوم : بازار (قسمت سی و دوم)

دهم انسانی - کتاب اقتصاد

دکتر مهران افشاری

دکتر مهران افشاری
تعداد بازدید

60

تعداد پسندیدن

0

فصل چهارم : موج و انواع آن - تعریف موج (قسمت اول)
تگ دکتر آی کیو
فصل چهارم : موج و انواع آن - تعریف موج (قسمت اول)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

556

تعداد پسندیدن

13

فصل اول : تعریف سرعت متوسط (قسمت بیست و نهم)
تگ دکتر آی کیو
فصل اول : تعریف سرعت متوسط (قسمت بیست و نهم)

کنکور ریاضی - فیزیک

محمد نوکنده

محمد نوکنده
تعداد بازدید

259

تعداد پسندیدن

5

درس پنجم - منطق - اقسام تعریف (قسمت سوم)
تگ دکتر آی کیو
درس پنجم - منطق - اقسام تعریف (قسمت سوم)

دهم انسانی - کتاب منطق

عبدالله شکری

عبدالله شکری
تعداد بازدید

91

تعداد پسندیدن

0

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید