حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)

کنکور تجربی - ریاضی
87
3 ماه قبل
خط مماس بر منحنی
خط مماس بر منحنی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

2

تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی
تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

136

تعداد پسندیدن

1

تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف
تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

187

تعداد پسندیدن

0

11-معادله خط مماس بر منحنی
11-معادله خط مماس بر منحنی

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

165

تعداد پسندیدن

1

ریاضی - مبحث شیب خط مماس بر یك منحنی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث شیب خط مماس بر یك منحنی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

117

تعداد پسندیدن

0

خط قائم برمنحنی
خط قائم برمنحنی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

2

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)

کنکور تجربی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

199

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیستم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیستم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

68

تعداد پسندیدن

2

حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات
حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات

کنکور انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)
حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

51

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

0

فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

52

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و ششم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و ششم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

41

تعداد پسندیدن

2

فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و دوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و دوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

35

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و یکم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و یکم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

33

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و پنجم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و پنجم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

38

تعداد پسندیدن

1

فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و سوم)
تگ دکتر آی کیو
فصل سوم : مشتق مبحث خط مماس و قائم (قسمت بیست و سوم)

کنکور ریاضی - حساب دیفرانسیل وانتگرال 1و2

دکتر حسن برزگر کلیشمی

دکتر حسن برزگر کلیشمی
تعداد بازدید

42

تعداد پسندیدن

2

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

84

تعداد پسندیدن

0

حسابان - مبحث رسم منحنی توابع مثلثاتی - لوح قلم
حسابان - مبحث رسم منحنی توابع مثلثاتی - لوح قلم

سوم ریاضی - حسابان

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

حسابان - مبحث  رسم منحنی توابع مثلثاتی - لوح قلم
حسابان - مبحث رسم منحنی توابع مثلثاتی - لوح قلم

سوم ریاضی - حسابان

علی رحیمی

علی رحیمی
تعداد بازدید

114

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)
کنکور تجربی - ریاضی

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید