حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)

کنکور تجربی - ریاضی
18
3 روز قبل
خط مماس بر منحنی
خط مماس بر منحنی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

110

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، رسم توابع
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، رسم توابع

کنکور تجربی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

17

تعداد پسندیدن

0

تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی
تعریف مشتق و رابطه آن با خط مماس بر منحنی

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

76

تعداد پسندیدن

1

تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف
تعریف مشتق، مثال 3_ نقطه عطف قائم بر منحنی و نقطه توقف

کنکور ریاضی - ریاضیات

رویا پیری

رویا پیری
تعداد بازدید

90

تعداد پسندیدن

0

11-معادله خط مماس بر منحنی
11-معادله خط مماس بر منحنی

سوم ریاضی - حسابان

کوروش باقری

کوروش باقری
تعداد بازدید

69

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95، بازتاب نور (آینه تخت)

کنکور تجربی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

26

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات
حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 95، ترکیبیات

کنکور انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

2

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 95، حرکت شناسی (پرتابه)

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)
حل تست کنکور هنر داخل کشور سال 95، هندسه (دایره ها)

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، حد

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

4

تعداد پسندیدن

0

ریاضی - مبحث شیب خط مماس بر یك منحنی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم
ریاضی - مبحث شیب خط مماس بر یك منحنی - استاد سیاهکلرودی - لوح قلم

کنکور ریاضی - ریاضیات

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

56

تعداد پسندیدن

0

سوال104سراسری ریاضی داخل کشور 95
سوال104سراسری ریاضی داخل کشور 95

کنکور ریاضی - ریاضیات

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، دینامیک حرکت روی سطح شیبدار
حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 94، دینامیک حرکت روی سطح شیبدار

کنکور تجربی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

8

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 94، لگاریتم
حل تست کنکور انسانی داخل کشور سال 94، لگاریتم

کنکور انسانی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

3

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی خارج از کشور سال 94،مشتق چپ و راست (جزءصحیح)
حل تست کنکور تجربی خارج از کشور سال 94،مشتق چپ و راست (جزءصحیح)

کنکور تجربی - ریاضی

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

خط قائم برمنحنی
خط قائم برمنحنی

کنکور تجربی - ریاضی

علیرضا فضائلی

علیرضا فضائلی
تعداد بازدید

107

تعداد پسندیدن

2

حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، فشار در مایعات
حل تست کنکور ریاضی داخل کشور سال 94، فشار در مایعات

کنکور ریاضی - فیزیک

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

5

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی خارج کشور سال 95، گسسته (نظریه اعداد)
حل تست کنکور ریاضی خارج کشور سال 95، گسسته (نظریه اعداد)

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

23

تعداد پسندیدن

0

سوال  140 سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث احتمال)
سوال 140 سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث احتمال)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

9

تعداد پسندیدن

0

سوال 132 سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث احتمال)
سوال 132 سراسری تجربی داخل کشور 95 (مبحث احتمال)

کنکور تجربی - ریاضی

سعید صفی شاهی

سعید صفی شاهی
تعداد بازدید

7

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور تجربی داخل کشور سال 95،مشتق (رسم خط قائم بر منحنی)
کنکور تجربی - ریاضی

آموزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید