حل تست کنکور ریاضی خارج کشور سال 95، گسسته (نظریه اعداد)

کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته
60
یک ماه قبل
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-حل مسائل ک.م.م
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-حل مسائل ک.م.م

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

157

تعداد پسندیدن

3

1-اصول بنیادی نظریه اعداد
1-اصول بنیادی نظریه اعداد

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

174

تعداد پسندیدن

7

گسسته - مبحث نظریه اعداد - لوح قلم
گسسته - مبحث نظریه اعداد - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

172

تعداد پسندیدن

3

جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-تعیین رقم یکان
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-تعیین رقم یکان

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

113

تعداد پسندیدن

1

جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-مفهوم همنهشتی
جبر و ریاضیات گسسته - نظریه اعداد-مفهوم همنهشتی

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

3

2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)
2-اثبات معادل بودن اصول بنیادی نظریه اعداد (قسمت اول)

کنکور ریاضی - گسسته

زهرا معصومی

زهرا معصومی
تعداد بازدید

120

تعداد پسندیدن

1

گراف: حل تست (قسمت یازدهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست (قسمت یازدهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

153

تعداد پسندیدن

2

گراف: حل تست (قسمت دهم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست (قسمت دهم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

144

تعداد پسندیدن

1

گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست دور (قسمت بیست و هفتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

137

تعداد پسندیدن

1

گراف: حل تست و نکات دور (قسمت بیست و هشتم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست و نکات دور (قسمت بیست و هشتم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

135

تعداد پسندیدن

1

گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)
تگ دکتر آی کیو
گراف: حل تست گراف همبند و ناهمبند (قسمت بیست و چهارم)

کنکور ریاضی - گسسته

علی منصف

علی منصف
تعداد بازدید

129

تعداد پسندیدن

1

گسسته - مبحث دنباله اعداد لوکا - لوح قلم
گسسته - مبحث دنباله اعداد لوکا - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

116

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث مجموعه اعداد اول - لوح قلم
گسسته - مبحث مجموعه اعداد اول - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

123

تعداد پسندیدن

1

جبر و ریاضیات گسسته - یافتن ب.م.م اعداد پارامتری
جبر و ریاضیات گسسته - یافتن ب.م.م اعداد پارامتری

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

87

تعداد پسندیدن

0

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، معادلات مثلثاتی
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، معادلات مثلثاتی

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

29

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، بخش پذیری چندجمله ای ها
حل تست کنکور ریاضی خارج از کشور سال 94، بخش پذیری چندجمله ای ها

کنکور ریاضی - ریاضیات

حسین مطلبی

حسین مطلبی
تعداد بازدید

57

تعداد پسندیدن

0

گسسته - مبحث اصل خوش ترتیبی اعداد طبیعی و اصل استقراء - لوح قلم
گسسته - مبحث اصل خوش ترتیبی اعداد طبیعی و اصل استقراء - لوح قلم

کنکور ریاضی - گسسته

لیلا میری

لیلا میری
تعداد بازدید

82

تعداد پسندیدن

0

جبر و ریاضیات گسسته - فرم کلی اعداد و توان دوم آنها
جبر و ریاضیات گسسته - فرم کلی اعداد و توان دوم آنها

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

65

تعداد پسندیدن

0

جبر و ریاضیات گسسته - ویژگی اعداد مربع کامل و آشنایی باآن
جبر و ریاضیات گسسته - ویژگی اعداد مربع کامل و آشنایی باآن

کنکور ریاضی - گسسته

کمان آکادمی

کمان آکادمی
تعداد بازدید

78

تعداد پسندیدن

0

5- فیزیک سال دوم - مبحث فشار  - قسمت پنجم
5- فیزیک سال دوم - مبحث فشار - قسمت پنجم

کنکور ریاضی - گسسته

حمید داوری

حمید داوری
تعداد بازدید

150

تعداد پسندیدن

1

حل تست کنکور ریاضی خارج کشور سال 95، گسسته (نظریه اعداد)
کنکور ریاضی - ریاضیات گسسته

آ»وزش

برای این ویدئو هنوز نظری ثبت نشده است.

لطفا برای ثبت نظر خود واردشوید